• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 65
 • Tagged with
 • 65
 • 39
 • 28
 • 21
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Pedagogers uppfattning om barngruppens storlek i förskolan / Pedagogues view of children size group in preschool

Backlund, Erika January 2018 (has links)
Inledning: Det är många barn idag som behöver förskoleplatser och antalet barn i barngrupperna ökar. Skolverket har riktmärken för att kunna skapa lagom stora barngrupper, det är inget krav utan enbart rekommendationer. Denna studie undersöker pedagogernas syn på stora barngrupper och hur stora barngrupper påverkar förskolan. Syfte: Syftet är att synliggöra pedagogernas uppfattningar om stora barngrupper och hur det påverkar förskolans pedagogiska verksamhet. Metod: En kvantitativ enkätmetod användes. Metoden möjliggör att få information från fler förskolor och på en större geografisk spridning i Sverige. Resultat: Resultatet visar att många av pedagogerna i förskolorna har en negativ inställning till stora barngrupper. Resultatet visar även att miljön och gruppsammansättningen påverkar hur barngruppens storlek uppfattas av pedagogerna, samt hur pedagogerna uppfattar barnens delaktighet i verksamheten.
22

Utmanande barn - Vem utmanar inte? : En kvalitativ studie om förskollärares syn på utmanande barn

Arvidsson, Linnéa, Schelander, Fanny January 2018 (has links)
No description available.
23

"Jag hinner inte" : En studie kring hur barngruppens storlek påverkar pedagogernas arbetssituation i förskolan. / "I do not have time" : A study if the size of the group of children affects the educators' work situation in preschool.

Johansson, Sofia, Lindberg, Sanna January 2018 (has links)
Bakgrund Bakgrundskapitlet börjar med historik om hur barngruppsantalet i svensk förskola harförändrats och utvecklats. Under tidigare forskning redogörs det för forskning och litteratur som berör barngruppsstorlekar i förskolan och dess påverkan på förskollärarensarbetssituation. Den teoretiska utgångspunkten i studien är Bronfenbrennersutvecklingsekologi. Syfte Syftet är att belysa hur förskollärare upplever att storleken på barngruppen påverkar deras arbetssituation. Metod Undersökningen genomfördes med kvalitativ metod. Vid intervjuerna användes ensemistrukturerad intervjumetod för att få ta del av förskollärarnas tankar och åsikter ombarngruppsstorlekar. Studien omfattade sex förskollärare och genomfördes vid tre förskolor itvå olika kommuner i Västra Götalands län. Resultat Resultatet redogörs under fyra kategorier: barnets behov, kontakt med vårdnadshavare, omgivningens påverkan samt skolinspektion/styrdokument. I resultatet framkom det att förskollärarna tyckte att barngrupperna var för stora. De arbetade dagligen med att dela uppbarnen i mindre grupper för att kunna tillgodose alla barns behov samt att de alla betonadeförskolans miljö som en viktig faktor vid uppdelandet av barngrupperna. Det fanns en önskan hos majoriteten av förskollärarna att de kunde vara med och bestämma barnantalet i barngrupperna.
24

Att arbeta med stora barngrupper i förskolan : Sex förskollärares beskrivningar av att arbeta med stora barngrupper i förskolan

Lockbacken, Sandra January 2017 (has links)
Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om hur sex förskollärare arbetar med stora barngrupper i förskolan. Studien har utförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare och för att få fram resultatet har det använts en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att det anses som ett hinder med stora barngrupper och att det är svårt att hinna med förskolläraruppdraget, men de flesta av de intervjuade förskollärarna anser att man ändå får med det man ska ur förskolans läroplan. I arbetet så finns det mycket man kan göra för att förbättra förutsättningarna för grupperna. I detta arbete finns olika teman som beskriver detta. De teman som presenteras i studien är: indelning i mindre grupper, samarbete mellan avdelningar, dokumentera och följa upp, barns inflytande, arbeta mot samma mål och en bra start. Under dessa olika teman så beskrivs det hur 6 förskollärare berättar om hur de arbetar med stora barngrupper och vad som anses viktigt i arbetet för att det ska bli så bra som möjligt för barnen på förskolan. Även om det blir större arbetsbelastning med barngrupper med många barn så finns det saker man kan göra för att förbättra arbetssituationen. / <p>Godkännande datum: 2017-06-02</p>
25

"15 timmar" - en pedagogisk utmaning? : - En studie om pedagogers uppfattningar om olika närvaro i förskolan.

Kristofersson, Maja January 2017 (has links)
Syftet med studien var att undersöka pedagogers uppfattningar om barns 15-timmars närvaro i förskolan och vilka positiva och negativa faktorer som fanns med barns olika närvaro i förskolan. Jag valde att studera detta då det här är ett diskuterat fenomen inom förskolan. Diskussionerna handlar om hur vida 15-timmarsverksamhet är något som behövs medan andra anser att barnen bör ha mer tid i förskolan. Tidigare forskning visar på både positiva och negativa faktorer som uppkommer i och med att barnen spenderar tid i verksamheten. Tidigare forskning beskriver hur förskolan är en plats för barnen att skapa relationer med varandra och utvecklas, både social och emotionellt. Det visar även på hur barn kan ha svårare att ta sig in i leken beroende på vilka tider som de spenderar i förskolan. Jag har valt att genomföra min studie genom semistrukturerade intervjuer med förskolepedagoger, då det är de som ser barnen i verksamheten och kan ha en förståelse hur 15-timmarsverksamet påverkar barnen men framförallt verksamheten. Jag valde därför att utgå från tre stycken frågeställningar; vilka utmaningar som fanns med 15-timmarsverksamhet samt vilka positiva och negativa faktorer som pedagogerna kunde uppleva. Studiens resultat visade att mycket handlar om individer snarare än barnens närvaro när det gäller hur barn känner trygghet och tar till sig lärande. Det visade även på att 15-timmarsverksamhet kan vara en anledning till att barngrupperna är stora och därför upplever pedagogerna att det kan vara svårt att hinna bekräfta alla barn. / <p>Godkännande datum: 2017-06-02.</p>
26

Pedagogers egna berättelser : en studie om val av arbetsmetoder / Educators personal stories : a study about choice of workingmethods

Elverius, Malin, Rasmussen, Anneli January 2014 (has links)
BakgrundFörskolan är en miljö som är under ständig utveckling och förändring. När en verksamhets styrdokument och förutsättningar förändras sker även förändringar hos dem som är aktiva inom verksamheten. Lärande och utveckling hos barnen är en ständigt pågående process som påverkas av den pedagogiska omsorgen och miljön. Den pedagogiska omsorgen och miljön påverkas i sin tur av pedagogernas val av arbetsmetoder, förhållningssätt och barnsyn.SyfteSyftet med undersökningen är att visa på de positiva arbetssätt och metoder pedagoger använder sig av för att lösa olika dilemma i förskolan. Hur resonerar pedagoger kring detta? Hur löser de frustrerande situationer?MetodVi har använt oss av kvalitativ metod med selfreport som verktyg och med fenomenologi som ansats när vi samlat in data till vår undersökning.ResultatResultatet visar på pedagogers förmåga att anpassa sig efter olika situationer och barngruppens behov. Framträdande blir deras flexibilitet och att våga tänka i nya banor för att främja barnens utveckling. En medvetenhet om betydelsen av reflektion, utvärdering, positiv inställning, barnsyn och förhållningssätt är gemensamma drag som träder fram hos respondenterna. / Program: Lärarutbildningen
27

Struktur - en förutsättning för arbetet i stora barngrupper på fritidshemmet? : En kvalitativ studie kring fritidshemmets möjligheter med stora barngrupper

Brander Hirsch, Klara January 2020 (has links)
Min empiriska studie utgår från hur fritidshemmets verksamhet är planerad och organiserad utifrån stora barngrupper. Fritidshemmet har genomgått en stor förändring under de senaste 40 åren, och storleken på barngrupperna bara ökar. Med läroplanen för fritidshem så har även det pedagogiska arbetet ökat och forskning visar på svårigheter med att tillgodose varje individs utveckling och lärande. Den teori som jag har använt mig av är läroplansteori med fokus på analys av ramfaktorer, då det finns ett flertal olika faktorer som påverkar verksamheten, vilka möjligheter som finns för att det ska ske en process och till slut leda till ett resultat. Tidigare forskning visar på att barngrupperna på fritidshemmen växer, vilket även syns i mina resultat. Det visar också att fritidshemmet har utvecklats och blivit en pedagogisk verksamhet, vilket sätter andra krav på barn och pedagoger. Detta betyder att man behöver skapa en verksamhet på ett annat sätt, där mina resultat visar på olika faktorer som påverkar verksamheten. Jag har besökt två skolor, varav en är en kommunal skola i Stockholm stad och den andra är en privat skola i en kommun strax utanför Stockholm. Under mina besök så har jag utfört intervjuer med pedagoger som arbetar på skolan och fritidshemmet samt en observation. I mina resultat så framkommer det att struktur, uppdelningen av barngruppen, ledningen, en helhetssyn och läroplanen påverkar verksamheten. Det blev tydligt att pedagogerna som jag träffade var väldigt engagerade och angelägna om att skapa en bra verksamhet för barnen, men att det fanns flera olika faktorer som påverkade hur väl de kunde utföra deras tankar och idéer. Ett område som jag anser skulle vara intressant att forska vidare kring är hur man tillämpar läroplanen i verksamheten, och hur man följer upp detta. Ett annat område som vore spännande att titta på är hur uppdelningen av barn sker, vilka faktorer som påverkar och hur tankegången går när man grupperar in barn i olika konstellationer.
28

Huvudgrupperna är konstanta,med mindre grupper varierar beroende på intresse : Struktur,organisation och arbete i stora barngrupper

Dahlund, Alexandra, Nirouz, abdo January 2020 (has links)
Syftet med studien är att studera hur förskollärare tänker kring miljöns betydelse på en modulförskola, hur förskollärare resonerar om organisation och struktur i det större arbetslaget och i större barngrupper i modulförskolor. Vi gör en sammanfattning av modulförskolor för att ge en bild av hur en modulförskola ser ut, hur stora är barngrupperna och hur fungerar samarbetet i arbetslaget. För att fördjupa oss och få en inblick i detta valde vi att genomföra åtta semistrukturerade intervjuer med förskollärare från fyra olika modulförskolor, två har funnits längre tid och två är relativt nya. Vi har valt att i arbetet benämnda dessa förskolor som modulförskolor, på grund av konfidentialitet. I studiens resultat beskriver de medverkande förskollärarna hur de arbetar med gruppindelningar och hur organisation och struktur samt miljöns inverkan fungerar i dessa förskolor. Efter bearbetning av data framkom olika temana baserat på våra två forskningsfrågor. Temana är modulförskolors miljö, modulförskolans byggnad, organisation och struktur, gruppindelning och arbetslaget i modulförskola. Det framkommer i resultatet under temana att förskollärare delar in barnen i två stora grupper först. Indelningen görs efter ålder i första hand och därefter görs delningen i de två grupperna till mindre grupper. Respondenterna beskriver att i de små grupperna utgår de från barnperspektivet, men det framkommer även att indelningen utifrån pedagogens perspektiv. Struktur och organisation är en viktig faktor i arbetet på modulförskolor och indelning av barnen är en central del i den organisationen.
29

”Vänta nu, har jag verkligen hunnit se alla barn idag?” : En kvalitativ studie om kvalitet i förskolan

Rubenson, Natacha, Persson Stafrén, Sanna January 2020 (has links)
Syftet med denna studie är att beskriva förskollärares uppfattningar om kvalitet i förskolan. I studien har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare från två olikalän där vi sedan använt oss av en teoristyrd tematisk analys för att få fram resultatet. Resultatet visade att förskollärarna hade olika uppfattningar angående kvalitet i förskolan ochvad det innebär. Uppfattningarna berörde bland annat vad en stor barngrupp innebär samt dess betydelse för förskolans kvalitet. Begreppet kvalitet definieras olika av förskollärarna som exempelvis pedagogers kompetens och utbildning, kollegialt lärande samt att bedriva undervisning både planerat och genomtänkt men också i rutiner i vardagen. I resultatet framkom det även att förskollärarna uppfattar utmaningar i arbetet med förskolans kvalitet som exempelvis att utföra förskolans uppdrag med kvalitet, att hinna se alla barn, att arbeta med Lpfö 18s mål samt att dokumentera. Det framkom också att förskollärarnas uppfattningarom det formulerade styrdokumentet Lpfö 18 skilde sig olika på grund av den tolkningsprocesssom sker av enskilda individer. Sammanfattningsvis uppfattas förskolans kvalitet innefatta många olika aspekter och uppfattas bland annat bli påverkad av barngruppens storlek och sammansättning. Kvalitet i förskolan definieras av förskollärarna på olika sätt och kan kopplas till pedagogernas arbete med barnen, omgivande faktorer som personaltäthet och politisk nivå. / <p>Betyg i Ladok 210108.</p>
30

Barn med ”större uppmärksamhetsbehov” : Hur bemöter förskolans pedagoger dessa individer

Fredriksson, Caroline, Kristiansson, Jenny January 2012 (has links)
Vi har valt att kalla vårt examensarbete för; Barn med "större uppmärksamhetsbehov" – Hur bemöter förskolans pedagoger dessa individer. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka och få en inblick i hur pedagogerna i verksamheten möter de barn som utmärker sig genom större uppmärksamhetsbehov. Vår frågeställning lyder som följande; Hur bemöter förskolans pedagoger barn med större uppmärksamhetsbehov? Vi, (Caroline &amp; Jenny) har använt oss utav kvalitativa intervjuer som metod för vår undersökning. Resultatet utifrån tidigare forskning visar på att barn med större uppmärksamhetsbehov yttrar sig på olika sätt, i form av olika beteende och behov. Gemensamt är att barnens behov av uppmärksamhet behöver mötas på olika sätt beroende på var barnet befinner sig samt vilka behov som den enskilda individen uttrycker. I resultatet utifrån våra intervjuer kan vi se att det efterfrågas mindre barngrupper och mer personal till verksamheten för att lättare möta och tillgodose varje individ och dess behov.

Page generated in 0.0668 seconds