• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 23
 • 3
 • Tagged with
 • 26
 • 16
 • 13
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Konsten att lyckas med förändringen - En kvalitativ studie på Arbetsförmedlingen

Rouiki, Khalid January 2016 (has links)
Syftet med detta arbete är att undersöka medarbetarnas upplevelser av ett tidigare genomfört förändringsarbete, om de ställer sig positiva eller negativa till förändringen. Genom en intervjustudie kommer en organisations förändringsarbete att studeras för att se vilka faktorer som är avgörande för att just de ska lyckas med omstruktureringen och undvika motstånd. För att besvara syftet ytterligare ställdes följande frågeställningar: Hur upplevde medarbetarna motivation, delaktighet och kommunikation inför/under förändringsarbete?  Hur upplevde medarbetarna förändringsledarskap inför/under förändringsarbete?  Studien grundas på en kvalitativ forskningsinsats där semistrukturerade intervjuer har använts som metod med fyra medarbetare på arbetsförmedlingen. Studien visar att organisationens förändringsarbete har varit lyckat utan varken motstånd eller motgångar och att kommunikation och information är centralt för att uppnå en förändring i positiv anda. För att uppnå en sådan krävs det motiverade medarbetare. Medarbetare som får vara delaktiga i förändringsprocessen blir motiverade till förändringen samt ett bra och professionellt ledarskap som får medarbetarna att acceptera den nya situationen. Dessa fyra faktorer motivation, delaktighet, kommunikation och bra ledarskap är avgörande för att lyckas med förändringen och motverka motstånd.
2

Att göra förändring Om att leda processer för organisatoriskt lärande : Vinnova byter dräkt

Kjellström, Charlotta January 2018 (has links)
No description available.
3

Kan personalavveckling möjliggöra förändring? Förändringsledarskapets påverkan på den kvarvarande personalen i en avvecklingsprocess och inför en stundande förändring

Asplund, Felix, Jonsson, Alexander January 2022 (has links)
Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka fenomenen förändringsledarskap och personalavveckling samt hur dessa påverkat den kvarvarande personalen i ett förändringsarbete. Studien är preciserad med två frågeställningar: “Hur har förändringsledarskapet påverkat motivation och engagemang bland kvarvarande anställda?” och “Vilka effekter kan vi se på kvarvarande medarbetaren till följd av och under personalavveckling?” Rapporten grundar sig på en reell organisationsförändring där ett företag befann sig i en annalkande konkurs och en omfattande personalavveckling var nödvändig för organisationens fortsatta överlevnad. Händelsen är återberättad av studiens informant som tidigare varit en del av ledningen och en av dem som initierade och drev avvecklingen och förändringsarbetet.Studien utgår från ledningens dokumentation och jämförs med studiens respondenter som återger den kvarvarande personalens perspektiv på det förändringsarbete som ägt rum. Studiens data utgörs av 4 semistrukturerade intervjuer med anställda som alla arbetat innan, under och efter det nämnda förändringsarbetet. De teoretiska utgångspunkterna för detta arbete har framförallt varit Kotters (1995)8-stegsmodell för att driva och institutionalisera förändring samt forskning på området organisationsförändring, förändringsledarskap och personalavveckling. Resultatet visar att samtliga respondenter upplevde personalavvecklingen som nödvändig men att det skapade stress, oro och ovisshet hos den kvarvarande personalen. Avvecklingen bidrog till att nya och mer effektiva arbetssätt kunde implementeras samt att de anställda fick mer ansvar och större befogenheter. Resultatet visar även att förändringsledarskapet har haft en avgörande roll i att förbereda personalen kring förändringsarbetet samt att fortsatt arbeta med personalen genom hela processen. Detta har bidragit positivt till respondenternas engagemang och motivation till att genomgå förändring och fortsatt arbeta för organisationens överlevnad. Studien avser att bidra med kunskap kring hur förändringsledare kan initiera och driva förändring samt vilka effekter en omfattande personalavveckling kan ha på den kvarvarande personalen.
4

Påverkansfaktorer och lärdomar vid övergång till distansledarskap : Ledares upplevelser och hantering av övergången från fysisk närvaro till ledarskap på distans

Stanojevic, Ingrid, Eriksson, John January 2021 (has links)
I studien redogörs påverkansfaktorer som skapas vid övergången från fysiskt- till distansledarskap och lärdomar om vad som händer med ledarskapet. Vi diskuterar kring distansledarskapsutveckling och dess förutsättningar. Vårt syfte är att belysa ledarnas viktigaste erfarenhetsbaserad upplevelser och lärdomar. För att införskaffa empiriskt material används kvalitativ, hermeneutisk tolkning och pre-definierade halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor. De faktorer som påverkar ledarskapet mest är digitala redskap samt sociala- och strukturella förhållanden. Påverkansfaktorer och förutsättningarna för lyckad övergång diskuteras. Resultatet analyseras i förhållande till teorier om distansledarskap och förändringsprocesser, digitalisering, sociala- och strukturella faktorer och visar dels att digitaliserings verktyg är en förutsättning för distansarbete, dels vikten av ledarnas ”distans empati” i samband med den sociala omställningen för att säkerställa anställdas välmående under distansförhållanden samt vikten av strukturerat arbete.
5

Organisationsförändringar : en ledares väg mot en lyckad process / Organizational change : a leaders way to a successful process

Carlheim-Gyllenskiöld, Elisabeth, Zanderin, Maria January 2011 (has links)
I denna studie har det undersökts hur formella ledare arbetat i omställningssituationer samt vilka faktorer de menat är relevanta för ett framgångsrikt förändringsarbete. Syftet med arbetet var att studera hur ledare för omställningsprocesser arbetat för att kunna genomföra en framgångsrik process. Undersökningsmetoden har bestått av intervjuer med olika ledare i organisationerna. Detta för att få en inblick i hur ledare arbetat i dessa processer samt vilka faktorer de tog hänsyn till. Urvalet bestod av ledare för omställningsprocesser vid två olika företag, förtroendevalda från ett fackförbund samt representanter från Trygghetsrådet. Företagen som utgör en del av urvalet hade genomgått två olika omställningsprocesser och därmed ansågs en djupare förståelse för de formella ledarnas arbete kunna erhållas. Resultatet visade att organisationsförändringar kan ge olika utfall, allt beroende på hur de hanteras. De undersökta formella ledarnas berättelser innehöll vissa gemensamma nämnare, vilket de menade utgjorde kriterier för en lyckad förändringsprocess. Med hjälp av det erhållna resultatet samt tidigare teorier kunde slutsatser dras om hur ledare för omställningsprocesser bör arbeta för att kunna genomföra en lyckad process.
6

Att organisera patientsamverkan : En kvalitativ studie av förutsättningar för och utmaningar med att bedriva patientsamverkan inom primärvården Skåne / To organize patient involvement : A qualitative study of the prerequisites and challenges with conducting patient involvement within the primary care in Skåne

Wihl, Johanna January 2023 (has links)
No description available.
7

Verksamhet och samspel under förändring : En fallstudie om hur taktisk- och operativ personal upplever kritiska framgångsfaktorer under förändringsprojekt / Business and interplay during change : A case study of how tactical and operational personnel experience critical success factors during change projects

Back, Simon, Lendrén, Emil January 2019 (has links)
I teorin bakom förändringsarbete i organisationer finns det flera olika aspekter att ha i beaktning för att nå ett så lyckat resultat som möjligt. Vad som är ett lyckat resultat för dessa projekt är varierande och subjektivt tolkbart mellan olika personalgrupper och hierarkiska nivåer som kan tycka olika. Genom denna uppsats följer vi ett förändringsprojekt för en process i en tillverkande fabrik och har genom tidigare forskning valt ut fem aspekter att belysa under planeringen, genomförandet och till slut vid resultatet för projektet. Dessa fem aspekter är: 1) styrning, 2) ledarskap, 3) medbestämmande, 4) teknik och 5) information och kommunikation. Utöver dessa fem utvalda aspekter framkom även att tid, övergripande prioritering, syfte och motivation (eller vinning) för förändringsarbetet kom att spela stor roll för slutresultatet. Vad resultatet av denna uppsats kom att påvisa var att de olika hierarkiska grupperna i projektorganisationen hade olika sätt att se på och prioritera de utvalda aspekterna. Huruvida projektet blev lyckat eller ej fanns det delade meningar om mellan den taktiska ledningen, operativa personalen och projektledaren. Efter projektets avslut blev den nya processen fullt implementerad i verksamheten. / In theoretical viewpoints of working with changing conditions in organizations, there are several different aspects to consider in order to achieve gratifying result. What can be considered a successful result for these projects is varying and subjectively interpretable between different internal groups and hierarchical levels that may have different opinions. Through this essay we look at a change management project for a process at a manufacturing plant and from results of previous research we have selected five aspects to consider during the course of this project. The five aspects are: 1) management, 2) leadership, 3) co-determination, 4) technology and 5) information and communication. In addition to these five selected aspects, we also found that considering time, priority, purpose and motivation for the project played a major part for the end result. What the result of this essay will come to show is that different hierarchical groups in the organization of the project had different viewpoints and ways of prioritizing the selected aspects. Whether the project was a success or not, opinions were several depending on what staff force to ask. After the project was finished and submitted, the new process was fully implemented in the organization.
8

Förändring vid implementering : En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser och reaktioner vid förändring

Hansson, Amanda, Pettersson, Erika January 2019 (has links)
Utgångspunkten för denna studie var att studera medarbetares upplevelser vid organisationsförändring då tidigare forskning visar att en stor del av alla förändringsinitiativ misslyckats. Därav är syftet med denna studie att identifiera faktorer som påverkar medarbetarnas upplevelse vid förändring samt hur dessa påverkar utfallet. Studien har genomförts på en avdelning i en stor koncern placerad i Sverige som vid tiden för studien nyligen infört IT-systemet Workplace. För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod där insamling av material skedde genom åtta semistrukturerade intervjuer. Två medarbetare ur projektgruppen intervjuades i syfte att få information kring hur införandet av systemet gått till samt att sex medarbetare på avdelningen intervjuades i syfte att få information kopplat till deras upplevelse av införandet av Workplace. Resultatet från intervjuerna analyserades med hjälp av den teoretiska referensramen och utifrån detta har vi identifierat betydelsefulla faktorer som påverkar medarbetares upplevelse vid förändringar och dess utfall, dessa faktorer blir således viktiga att ta hänsyn till för möjligheten till en lyckad förändring. De identifierade faktorerna innefattar medarbetares förståelse av förändringen samt möjligheten till delaktighet och information. En annan viktig faktor är ett gott förändringsledarskap som kommunicerar, stödjer och bistår medarbetarna med tillräckliga resurser under förändringen. Då studien visar att förståelse för förändringen är den viktigaste faktorn har en modell skapats i syfte att beskriva hur organisationer genom kommunikation kan skapa förståelse hos medarbetarna till varför förändringen sker och hur den gynnar organisationen samt medarbetaren för att på så vis skapa en mer framgångsrik förändring. / The starting point for this study was to study employee experiences during organizational change, as previous research shows that a large part of all change initiatives failed. Hence, the purpose of this study is to identify factors that affect the employees' experience during chang and how these affect the outcome. The study was conducted at a department in a organization located in Sweden, which at the time of the study recently implemented the IT system Workplace. In order to answer the study's purpose and questions, a qualitative method was used in which the collection of material took place through eight semi-structured interviews. Two employees from the project group were interviewed with the aim of getting information about the implementation process of the system and six employees in the department were interviewed in order to get information linked to their experience of the implementation of Workplace. The results of the interviews were analyzed using the theoretical frame of reference and on this basis we have identified important factors that affect employees' experience in the event of changes and their outcome, and these factors will thus be important to take into account for the possibility of a successful change. The identified factors include employees' understanding of the change and the possibility of participation and information. Another important factor is good change leadership that communicates, supports and assists employees with sufficient resources during the change. In conclusion, the study shows that understanding of the change is the most important factor, hence a model has been created in order to describe how organizations through communication can create an understanding among the employees for why change takes place and how it benefits the organization and the employee in order to create a more successful change.
9

"En väg in" : En socialpsykologisk studie om de anställdas upplevelser kring organisationsförändringen "En väg in"

Bergström, Josefin, Theandersson, Tina January 2015 (has links)
Syftet med studien är att utifrån ett socialpsykologiskt- och relationellt perspektiv, skapa en djupare förståelse och förklaring för hur medarbetarna på kundservice "En väg in" i Varbergs kommun upplevt denna organisationsförändring. Urvalet bestod av sex medarbetare och två personer ur ledningsgruppen. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har använts, samt en hermeneutisk ansats. För att analyseraoch tolka det empiriska materialet har tidigare forskning och vetenskapliga artiklar valts ut, samt teorierna Jacobsens (2013) förändringsledarskap och motstånd, Maslows behovstrappa (Aronsson m.fl. 2012), Herzbergs tvåfaktorsteori (Aronsson m.fl. 2012, Herzberg [1968]/2003) och McCelland motivationsteori om de mänskliga behoven (Aronsson m.fl. 2012) som kompletteras med, Scheffs (1994) sociala band och differentiering. Det mest centrala som framkommit i studien är betydelsen av bristande kommunikation, delaktighet och kontroll. Samt att medarbetarna haft olika inställningar till förändringen och att avdelningen ej har hunnit skapa en gemensam organisationskultur. Yrkesrollerna hämmar medarbetarna att skapa starka sociala band med varandra. / The purpose of this study is that from a social psychological - and relational perspective, create a deeper understanding and explanation of how the employees of customer service "En väg in" in Varberg municipality experienced this organizational change. The sample consisted of six employees and two individuals from the management team. Qualitative approaches with semi structured interviews were used, as well as a hermeneutical approach. In order to analyze and interpret the empirical material previous research and scientific articles were selected and the theories Jacobsen (2013), change management and resistance, Maslow's hierarchy of needs (Aronsson et al 2012), Herzberg two-factor theory (Aronsson et al 2012, Herzberg [1968] / 2003) and McClelland's motivation theory of human needs (Aronsson et al 2012), supplemented by, Scheff (1994) social bonds and differentiation. The most central that emerged in the results is the importance of lack of communication, participation and control. And that the employees had different settings to the change and that the department has not had the time to create a mutual organizational culture. Professional roles inhibit employees to create strong social bonds with each other.
10

Kvalitetsförbättring av informaionsflödet : en studie på Försäkringskassans enhet sjuk- och aktivitetsersättning utland

Hammerin, Emma, Hedman, Linda January 2010 (has links)
Försäkringskassans enhet sjuk- och aktivitetsersättning utland saknar ett systematiskt arbetssätt för sortering och arkivering av information vilket krävs för skapa återsökbarhet. Likaså hindras arbetet med ständiga förbättringar av att ingen återkoppling inkommer från kunderna, därav kan kundnöjdhet inte mätas och inga förbättringar ske. Information och kommunikation är två områden som är tätt sammankopplande. Enkelriktad kommunikation är information, både kommunikation och information kan förmedlas verbal eller skriftligt. Med utgångspunkt i ovan nämnda resonemang har vi fastställt att de två förbättringsområdena; informationsflödet på enheten och kommunikation med intressenterna, gäller information. Syftet med examensarbetet har varit att åstadkomma förbättringar på Försäkringskassans enhet sjuk- och aktivitetsersättning utland ur ett medarbetarperspektiv. Arbetet har resulterat i att förbättringsområdena har analyserats och åtgärder har tagits fram för att förbättra nuläget. Åtgärdsplanerna innefattar teorier om hur implementeringen av åtgärderna ska genomföras för att lyckas. Åtgärdsplanen sammanfattas slutligen i en illustration som innefattar flera sammanlänkade teorier. Grunden i åtgärdsplanen är PDSA- modellen vilken delat in förändringsarbetet i de fyra faserna; planera, genomföra, studera och lär vilket belyser de ”hårda” delarna, konkreta arbetsmoment, av förändringen. Ledningssystemet för informationssäkerhet (ISO 27000) baseras också på de fyra faserna och innefattar krav vilka ligger till grund för förbättringsarbetet. Utöver dessa modeller ingår Kotters (1996) åtta steg för en lyckad förändring vilken omfattar de ”mjuka” delarna såsom ledarskap och delaktighet. Resultatet visar att ett samarbete med de utländska myndigheterna skulle leda till att enheten på ett systematiskt sätt kan få återkoppling från kunderna, vilket medför möjligheter för ständiga förbättringar. Genom att skapa rutiner och öka dokumentationen för informationsflödet skulle arbetet förenklas för medarbetarna och mindre tid gå åt till att leta efter information. Likaså kommer arbetsbelastningen att minska då ansvar fördelas på medarbetarna och fokus kan istället läggas på ärendehanteringen. Det finns då möjlighet till att handläggningstiderna kommer att minska vilket också leder till ökad kundnöjdhet. / Försäkringskassan is a part of the Swedish social security system and the project took place in the unit of sickness- and activity compensation for people who lives abroad. The unit doesn’t have a systematic way of managing and saving information. This is needed to simplify usage of information in order to perform correct ways of business. The work of constant improvements is complicated by the fact that no feedback is collected from the customers, and therefore customer satisfaction cannot be measured or improved. Information and communication are related to each other, one-way communication is information, which can be verbal or written. According to this discussion we have set both areas of improvements, flow of information and communication with the customers, to be information. The purpose of the project has been to accomplish improvements at the unit from the perspective of the co-workers. Today’s situation has been analysed and actions for improvement have been developed. The proposed actions include theories of how improvements are to be introduced to the unit to be successful. This is illustrated in a model proposed by the authors linking several theories. The cycle of Plan, Do, Study and Act is the foundation of the model and is complemented by ISO 27000. Parts, such as leadership, participation and Kotter’s eight state process are also included. The result shows that collaboration with the foreign authority would lead to a systematic collection of customer’s feedback, which could be transformed to constant improvements. Through creating routines and providing additional documentation for the flow of information, the work should be simpliefied. The work load should also be reduced since responsibility is shared among the co- workers and focus can be on the cases. Possibly the time for managing a case could be shortened which also would increase customer satisfaction.

Page generated in 0.0873 seconds