• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 9
 • Tagged with
 • 9
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

"DET BOR EN POJKE I MIG" : En kvalitativ studie om transpersoners plats i ett heteronormativt samhälle

Jacobsson, Joline January 2014 (has links)
Studiens övergripande syfte är att göra en kvalitativ studie om hur transpersoners livsvillkor påverkas av deras könsidentitet, könsuttryck samt heteronormen. Ytterligare ett syfte var att undersöka hur transpersoner upplever att de blivit bemötta när de passerat som kvinnor och/eller uttryckt en kvinnlig könsidentitet jämfört med när de passerat som män och/eller uttryckt en manlig könsidentitet. Data samlades in genom kvalitativa intervjuer med fem självidentifierade transpersoner, varav tre identifierade sig som MtF (Male to female), en som FtM (Female to male) och en som intergender eller genderqueer. Deltagarna rekryterades med hjälp av Internet samt med hjälp av personliga kontakter. Med utgångspunkt i socialkonstruktivistiska teorier som queerteori har en tematisk analys av insamlad data genomförts, av vilken det framgått att transpersoners livsvillkor i stor utsträckning påverkas av heteronormen samt att de blivit bemötta på mycket olika sätt beroende på om de passerat som män eller kvinnor. Forskning om transpersoner i relation till socialt arbete är i Sverige idag mycket begränsad och denna studie kan på ett småskaligt plan bidra till att fylla det hål som forskning om transpersoner i relation till socialt arbete utgör.
2

”Du kan inte bestämma mitt kön, så sluta med det nu!” : En kvalitativ internetstudie om personer som identifierar sig utanför det binära könssystemet / “You can’t decide my gender, so stop doing it now!” : A qualitative internet study about people who identify outside the gender binary system

Skogström, Mathilda, Abrahamsson, Emilia January 2017 (has links)
The purpose of this study was to gain knowledge about how people who identify themselves outside the gender binary system look upon treatment from people in different contexts and how the strategies they use in relation to treatment are expressed. As an approach to this study, we chose to do a qualitative internet study, the empirical material included ten various blogs written by people who identify themselves outside the gender binary system. By using a content analysis we were able to distinguish themes concerning good and bad treatment as well as different forms of coping in our empirical material. The analysis was based on two different kinds of perspectives: queer theory and the concept of coping strategies. The result of this study showed that people who identify themselves outside the gender binary system experience poor treatment more often than good treatment from people in different contexts. One important result that this study showed was that most people described that they felt reduced and ridiculed by, for example, government officials and family members because of their gender identity. We also found that the people in this study used different strategies to cope with the poor treatment they received. A strategy that most of the people in the study used to avoid being treated badly were dressing in gender-neutral clothes. The main conclusion of the study is that it is important that we humans do not assume that all persons belong to the gender binary system. More knowledge about the area is needed to enable us to treat people who identify outside the gender binary system adequately.
3

Skapandet av skräcken : John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in

Jalonen, Anna January 2010 (has links)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och med vilka medel det skrämmande i John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in skapas, hur detta förmedlas till läsaren och vilka konsekvenser detta får samt att undersöka på vilket sätt vampyren Eli skiljer sig från den traditionella vampyren.Utgångspunkt i romanen är den mänskliga kroppen och särskilt fokus läggs vid kroppsvätskor, kroppslukter, det sexuellt avvikande och den deformerade kroppen. Gestaltningen av detta handlar om ett brytande mot tabun och etablerade normer som finns i vårt samhälle i dag. Detta skapar känslor av obehag och äckel hos läsaren. Ajvide Lindqvist använder sig av det groteska i syfte att illustrera de obekvämligheter som vi inte vill kännas vid.Eli skiljer sig från den traditionella vampyren genom att vara ett barn och genom att kunna uppfattas som flicka. Här finns också en komplexitet vad gäller kön, då Eli kan sägas vara intergender – av ett odefinierbart kön som ligger bortom de vanliga kategorierna "man" och "kvinna".
4

Rätten att byta kön :

Rönnqvist, Madeleine January 2008 (has links)
<p>Även om ordet transperson är relativt nytt har det funnits könsöverskidare i alla tider. Sverige blev först i världen med lagliga könskorrigeringar 1972 och i dag går det att få ett könsbyte bekostat av staten. Men okunskapen är fortfarande stor om transpersoner, speciellt inom vården. Det medför att många känner sig dåligt behandlade och undviker att söka vård, visar rapporter. Nu arbetar bland annat RFSL för att förbättra bemötandet av transpersoner.</p>
5

Bortom Könet : Om unga transpersoners villkor i skolan ur ett queerteoretiskt perspektiv

Alkamil, Nour January 2009 (has links)
<p>This essay discusses the students’ thoughts about the teacher's response to their gender identity. The students discuss their right to have an intergender identity which means that they don’t identify themselves in the traditional sexes, <em>man and <em>woman, and the gender role each category has. They want to be called with a neutral pronoun and not be seen like boys or girls. </em></em></p><p>To understand these students’ point of view I used queer theory and discourse analysis to see the differences between sex and gender. Judith Butler the most famous philosopher in the field of queer theory emphasizes that there is no differences between sex and gender roles and explains that sex and gender roles are neither made by nature nor have mystery sources. Instead they are created by historical, social and cultural processes. She declares that language and the names we give each other affect what identities the society think are normal or not. There are many different identities that can’t be identified or categorized in the traditional gender roles. We have to think beyond these categories and not see people in only two sexes/genders, woman and man.</p><p>The Swedish schools have many values to work with and in these values it’s written that the teachers have to treat every student with respect and encourage them to grow and evolve. I investigate how the teachers react to the students’ transgender identities. The investigation is made with four different students who identify themselves as intergender. The study is based on interviews that took between forty and sixty minutes. The interviews were transcribed and written with spoken language. The main purpose of this essay is to investigate what the students thought about their teachers’ reaction.</p><p>The conclusion of this essay is that the students think that the teachers have insufficient knowledge about the transgender identities. The students want the teachers to have more knowledge about transgender identities. That will make the teachers more comfortable in their behavior against students who identify themselves between the traditional sexes.</p>
6

Rätten att byta kön :

Rönnqvist, Madeleine January 2008 (has links)
Även om ordet transperson är relativt nytt har det funnits könsöverskidare i alla tider. Sverige blev först i världen med lagliga könskorrigeringar 1972 och i dag går det att få ett könsbyte bekostat av staten. Men okunskapen är fortfarande stor om transpersoner, speciellt inom vården. Det medför att många känner sig dåligt behandlade och undviker att söka vård, visar rapporter. Nu arbetar bland annat RFSL för att förbättra bemötandet av transpersoner.
7

Bortom Könet : Om unga transpersoners villkor i skolan ur ett queerteoretiskt perspektiv

Alkamil, Nour January 2009 (has links)
This essay discusses the students’ thoughts about the teacher's response to their gender identity. The students discuss their right to have an intergender identity which means that they don’t identify themselves in the traditional sexes, man and woman, and the gender role each category has. They want to be called with a neutral pronoun and not be seen like boys or girls. To understand these students’ point of view I used queer theory and discourse analysis to see the differences between sex and gender. Judith Butler the most famous philosopher in the field of queer theory emphasizes that there is no differences between sex and gender roles and explains that sex and gender roles are neither made by nature nor have mystery sources. Instead they are created by historical, social and cultural processes. She declares that language and the names we give each other affect what identities the society think are normal or not. There are many different identities that can’t be identified or categorized in the traditional gender roles. We have to think beyond these categories and not see people in only two sexes/genders, woman and man. The Swedish schools have many values to work with and in these values it’s written that the teachers have to treat every student with respect and encourage them to grow and evolve. I investigate how the teachers react to the students’ transgender identities. The investigation is made with four different students who identify themselves as intergender. The study is based on interviews that took between forty and sixty minutes. The interviews were transcribed and written with spoken language. The main purpose of this essay is to investigate what the students thought about their teachers’ reaction. The conclusion of this essay is that the students think that the teachers have insufficient knowledge about the transgender identities. The students want the teachers to have more knowledge about transgender identities. That will make the teachers more comfortable in their behavior against students who identify themselves between the traditional sexes.
8

Hitta rätt : En studie om icke-binära transpersoners identitetsskapande genom orden / Finding what is right : A study of non-binary transgender people and their construction of identity through words

Pless, Anna January 2015 (has links)
The aim of this master thesis in Ethnology and Folkloristics is to study how non-binary transgender people relate to words and identity positions which concerns primarily gender and sexuality. What are their opinions on words such as intergender, queer, trans, man, woman, lesbian and gay? What role do such words play in their everyday life and in the construction of their identities? The study is based on interviews with eight people. Six of the informants have non-binary gender identities and two of them are transgender women with some non-binary experiences. At the time of the interviews, the informants were between 21 and 37 years old. The thesis consists of five chapters, whereof the first chapter introduces the topic, the material and the theoretical foundation of the thesis. The main theoretical framework for this study is queer theories. In the second chapter, some aspects of the everyday life of the informants are presented. How is it to live with a non-binary gender identity? Many informants give an account of the complications which occur because they are neither women nor men. People of the majority population often consider their identities unreal and unintelligible. In chapter three it is discussed how the informants explain their relationship to different words for non-binary gender identities. Their reasons for choosing to use certain words to define themselves with are also presented. Some informants claim that they would prefer to live in a world where they did not have to name themselves. Yet every informant still uses different words to describe themselves with. In chapter four it is demonstrated how choosing a word for one’s identity is a process affected by other aspects in a person’s life. The informants decide on a word for themselves depending on the people around them. Furthermore, sexuality and sexual identity also play a big part in how they conceive and name their gender identity. Finally, chapter five consists of a summary of the thesis and a short passage to widen the discussion
9

Error i cisblicken : en normkritisk studie om cisnormen

Strömbeck, Wendel January 2014 (has links)
The cis norm could be described as the norm that forces everyone to be either female or male and that genitals, gender identity and juridical sex should be constant throughout a person’s lifetime. “Cis” means “on the same side” in Latin, and in this study Wendel Strömbeck, student at the Pedagogy Institution of Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, has coined the notion “the cis gaze”. “The cis gaze” refer to a performative act of sorting bodies into a female or male category. Wendel study how people with trans* experiences could experience gazes and pictures in relation to the cis norm. The study is based on the queer community that Wendel is a part of, and includes interviews and self-reflections. “Trans” means “to move over” in Latin and “trans*” refers to the whole spectra of possible ways of transgressing the cis norm. The study is devided into two parallel works, an essay and an artistic figuration, a comic book. The comic book includes rendering of the interviews that Wendel has carried out and an irreverent study of cis gendered persons. The essay also includes rendering of the same interviews and an analysis of a poster for the Hollywood movie Glen or Glenda from 1953

Page generated in 0.0688 seconds