• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 46
 • 10
 • Tagged with
 • 56
 • 27
 • 25
 • 18
 • 13
 • 11
 • 11
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Svingarmsutveckling för Ecoist

Lindqvist, August, Olsson, Hampus January 2020 (has links)
This report is about a construction project carried out in collaboration with an electric car developer of a three-wheeled vehicle to fit the production version, improve production conditions and ease of use. The project was carried out together with the electric car developer, Ecoists, founder Thomas Koch who is an experienced engineer with a great passion for his product. The project includes a study of different types of swing arms and its advantages and disadvantages from both a manufacturing and a user point of view. The project group then evaluates these and finally chooses to continue the development of a single-sided swingarm of welded profiles as the project group considers it to be the most suitable design in terms of user-friendliness, production conditions and economy. Subsequently, CAD data is created for the final design. On this, finite element calculations are performed to optimize the design after calculated load cases and then modified to improve the design. This concludes with a first edition in the form of drawing data for cost calculations and prototype production. The project group also reports on surrounding factors that affect the development of the swingarm, its surrounding components and investigation of the self-production of an eccentric hub in relation to acquiring a finished component. The report also includes a brief study of the impact of design and manufacturing on social, economic, environmental and work environment aspects.
22

Elektrifierade fordon och elnätet / Electrified vehicles and the electric grid

Svensson, Alexander January 2020 (has links)
Sverige gör satsningar för att nå upp till landets egna energimål för 2030 och 2040, men också för att nå upp till de mål som kommits överens om globalt i det satta Parisavtalet. För att komma upp till dessa mål måste Sverige göra satsningar på den svenska fordonsflottan för att minska de egna utsläppen. Samtidigt sker förändringar på marknaden som rör sig mot en allt mer elektrifierad transportsektor. Den ökande andelen elbilar av den svenska fordonsflottan och utbyggnaden kring förnybar energi, som är mindre reglerbar och starkt väderberoende, ökar påfrestningen för det svenska elnätet. Med ett redan existerande effektproblem i elnätet för större svenska städer idag och en eventuellt större belastning framöver blir frågan hur effektproblematiken skall tacklas. Skall elnätet stärkas för att bli ännu mer robust eller går problemet att lösa på ett alternativt sätt genom nya olika tekniska lösningar och V2G (Vehicle to Grid) konceptet. Det är något som granskas kring i detta arbete. Frågan ställs också vilken typ av energi elkraften för elbilarna skall komma från, både i Sverige och via den import som sker. Det ges även förklaringar kring elbilen och dess tekniska komponenter samt hur lång tid en laddning kan ta vid det vardagliga körbehovet. / Sweden is making efforts to reach the country's own energy targets for 2030 and 2040, but also to reach the targets agreed globally in the agreed Paris agreement. To achieve these goals, Sweden must invest in the Swedish vehicle fleet to reduce its own emissions. At the same time, there are changes in the market that are moving towards an increasingly electrified transport sector. The increasing share of electric cars in the Swedish vehicle fleet and the expansion of renewable energy, which is less controllable and highly weather dependent, adds to the stress on the Swedish electricity grid. With an already existing power problem in the electricity grid for larger Swedish cities today and a possibly greater burden in the future, the question becomes how to tackle the power problem. Should the electricity grid be strengthened to become even more robust or the problem can be solved in an alternative way through new different technical solutions and the V2G (Vehicle to Grid) concept. This is something to be examined in this work. The question is also asked what kind of energy the electric power for the electric cars should come from, both in Sweden and via the imports that occur. Explanations are also given about the electric car and its technical components as well as how long a charge can take in everyday driving needs.
23

Kostnads-nyttoanalys av elbilar i Region Värmland : Är det samhällsekonomiskt försvarbart att elektrifiera Region Värmlands bilar

Zahiti, Artina, Kinnander, Madeleine January 2022 (has links)
Based on Agenda 2030 and Sweden's environmental goals, we have seen development potential within Region Värmland's transport hierarchy, of which the focus is on transport by car. At present, they have 110 petrol-powered vehicles and 40 electric vehicles in the business. The purpose of this thesis was to investigate whether it is socio-economically defensible to replace Region Värmland's current petrol-powered vehicles with electric vehicles and to develop the charging infrastructure.   Through cooperation with Region Värmland, they have provided us with primary data and information regarding the business. In addition, secondary data have been taken from Trafikverket’s report Analysis method and socio-economic calculation values ​​(ASEK 7.0). With the help of this, benefits and costs have been defined and quantified in order to be able to perform a cost-benefit analysis. The sum of the total benefits was compared with the sum of the total costs. The result showed a cost-benefit ratio of 3,22. This means that the project is socio-economically defensible for Region Värmland to implement.   To investigate the project's sensitivity, a sensitivity analysis and supplementary break-even-point analyzes were performed. According to the sensitivity analysis, the project was still profitable in all variations but one. Therefore, a break-even-point analysis was performed to see when the project was still profitable.
24

Mot en elektrifierad framtid : En studie om attityden till elbilar i Las Vegas

Skarin, Hanna, Brask, Viktor January 2021 (has links)
Syftet med den här studien är att undersöka vilka faktorer som styr olika generationers attityd till elbilen i staden Las Vegas i USA och hur dessa attityder kan forma ett potentiellt köpbeteende. Generationerna som undersöktes var Gen X, Y och Z. Mätningen av attityd i studien inspirerades från Tricomponent Attitude Model, som mäter konsumenternas kognitiva, affektiva och konativa attityd. Studien använde sig av en enkätundersökning med påståenden för att fånga attityder hos konsumenter i staden, vilket gjorde att uppsatsen antog sig en kvalitativ forskningsmetod. Enkäten fick in 64 svar som sedan analyserades utifrån attitydkomponenterna i relation till faktorer, som gav undersökningen numerära verktyg att använda vid mätning av potentiellt köpbeteende. Resultatet visade att Gen X hade ett negativt potentiellt köpbeteende, medan Gen Y och Z hade ett positivt potentiellt köpbeteende. Analysen utgick från att hitta ledtrådar i generationernas grundattityder till de presenterade faktorerna och som därmed kunde förklara köpbeteendet.
25

Utveckling av simuleringsverktyg: effekt- och energianalys för publika laddningsstationer / Development of simulation tool: power and energy analysis of public charging stations

Nabiallahi, Edwin, Broman, Markus January 2023 (has links)
Detta arbete har gjorts i samarbete med Mälarenergi AB i Västerås. Målet har varit att utveckla ett användarvänligt program för simulering av elbilsparkeringar i nutid och framtid. Data har samlats in och analyserats för flera nuvarande parkeringar i Västerås för att urskilja olika beteendemönster för olika typer av parkeringsplatser. Tillsammans med elbilsstatistik för Sverige har dessa data används som grund för simuleringsverktyget som skrivits i programmeringsspråket Python. För att kunna verifiera simuleringarnas kvalitet har även Monte Carlo-metoden använts. Det slutgiltiga verktyget kan simulera olika parkeringstyper med valfria indata för tre tidsscenarion, 2023, 2030 och 2045. Resultaten visar att verktyget till viss del överestimerar den mängd effekt som faktiskt behövs för parkeringarna och kan snarare användas som en grov uppskattning än en faktisk mall för hur användningen ser ut för en viss elbilsparkering i Västerås. Vidare analys av den verkliga datan visar att många av laddningsstationer uppnår lägre effektnivåer än vad de är dimensionerade för, vilket gör att utnyttjandet av smart laddning eller ett energilager inte skulle utnyttjas till fullo. För dessa fall finns det möjlighet att i dagsläget sänka den tillåtna maxeffekten av tekniska och ekonomiska skäl. Simuleringar för framtida scenarion visade att det kan vara relevant med nödvändigt med implementering av smart laddning för att inte överbelasta näten om det sker ett teknikskifte mot DC-laddning. / This project has been done in cooperation with Mälarenergi AB in Västerås. The goal has been to create software for simulating parking lots with EV-charging. By analyzing data collected from several types of parking lots in Västerås, behavioral patterns have been designed and used together with EV-statistics to create simulations. Code has been written in the programming language Python. To verify the integrity of these, a Monte Carlo method has been used and the results have been compared to the real-life powerdata from Västerås parking lots. Results show that the software simulates power patterns quite well but overestimates the actual power usage. Furthermore, forecasts for the growth of EVs in Sweden by Power Circle have been used as basis for future simulations, specifically years 2030 and 2045. Outcome of running the software shows that for all the current Västerås parking lots, the dimensions for the power consumptions, 63 A fuses, are much larger compared to actual power usage. Outcomes from the future simulations showed that smart charging of EVs as well as the use of energy storages could be necessary as the technology shifts more towards DC-charging. In conclusion, many of the current EV charging stations could be run at a lower max power threshold, which would lower company expenses but still make sure to provide enough power for consumers.
26

Charging for Reduced Climate Emissions and a Living countryside

Tysk Hedlund, Jonas, Svedlind, Tone, Kembro, Isabelle, Yngvesson, Karolina January 2023 (has links)
The purpose of this project is to create a map showcasing the distribution of charging stations in the surrounding areas of Uppsala city in Uppsala Municipality. Additionally, the project examines the expected development of electric car utilization, identifies essential requirements, and highlights significant actors driving this development. Through an analysis of factors, such as demographic data, geographical data, car fleet data, car density and travel patterns, the project seeks to gain insight into the present and future usage patterns of electric cars. By understanding these factors, the research contributes to a better understanding of the dynamics surrounding the adoption of electric cars outside cities. Moreover, this project provides information on the optimal placement of charging infrastructure to facilitate the transition towards electric mobility. Calculations and assumptions are made to calculate the total number of electric cars in Uppsala city's surrounding areas in 2040. Based on this number, the total installed public power capacity needed is calculated in accordance with an EU regulation called AFIR. The total capacity is distributed on five different power capacities to match the need at each location. To achieve this, key actors have been examined. In addition, development and key actors in Norway are analyzed to examine similarities and to give a brief view into the future.  The results indicate that there will be a significant increase of electric cars in Uppsala Municipality. Therefore, expanding the charging infrastructure is shown to be essential. Due to the expected high usage of home charging outside cities, public charging is believed to be mostly necessary for tourists and passersby. Nevertheless, there are uncertainties that could influence the development of electric cars, which in turn would have an impact on the results. Finally, there follows a discussion both on the results and factors which could have affected the model.
27

Vad påverkar en elbils räckvidd?

Bergström, Charlie January 2023 (has links)
Behovet av flexibel transport för längre sträckor har alltid varit en viktig del för både privatpersoner och företag. Klimatpåverkan från dessa transporter är en aktuell fråga där elbilen (BEV) ses som en del av lösningen för att minska koldioxidavtrycket. En elbil är dock inte en direkt ersättning för en bil med förbränningsmotor då den har nackdelar, såsom begränsad räckvidd. Denna räckvidd påverkas av en mängd olika faktorer och syftet med denna rapport är att undersöka vad som påverkar mest.  I studien indelas dessa faktorer i tre huvudområden: teknik, omgivning och föraren. Då blir det tydligare att se vad biltillverkare respektive ägare av fordonet kan göra för att förbättra räckvidden. Studien börjar med en analys av 20 bilmärken med 42 olika modeller i totalt 100 utföranden. Detta görs för att studera hur batteristorlek, motoreffekt, vikt och drivlina kan påverka räckvidden samt energiförbrukningen. Luftmotståndet undersöks för de 15 modeller med publicerad frontal-area, då detta krävs för beräkningen. Resterande faktorer bestäms genom en litteraturstudie baserad på forskning, tester och färddata från elbilar (BEV).  Resultatet visar att inom tekniken påverkas räckvidden mest av aerodynamik, batterikapacitet, däck och fälg samt om bilen är utrustad med en värmepump. Relaterat till omgivningen - är temperatur det främst påverkande. Att använda AC, dra husvagn och hastigheten är det som påverkar mest för förarens val. Dessa faktorer kan vardera påverka en elbils räckvidd med mellan 15–50 %. Faktorer med medelstor påverkan är batteridegradering, regenerativ bromsning och vikt, inom tekniken. För omgivning är det väder, vind och lutning som kan påverka räckvidden både positivt och negativt. Förarens körstil och användning av takbox har också medelstor påverkan. Dessa kan ge mellan 10–30 % påverkan på räckvidden.  Det som bidrar med minsta påverkan på räckvidden, mellan 0–10 %, är motoreffekten, antalet växlar och om bilen är framhjuls/bakhjulsdriven jämfört med fyrhjulsdriven. Även trafik har liten påverkan samt förvärmning av bilen. Kraftigare elmotorer bidrar inte till ökad förbrukning på samma sätt som en stor förbränningsmotor med hög effekt gör och flera växlar är inte nödvändigt för den elektriska drivlinan. Det är främst eldrivna lastbilar och bussar som har nytta av flera växlar.
28

Digitalisering av Elbils Grand-Prix Nordic

Möller Bergström, Filip, Kallträsk, Samuel January 2021 (has links)
This is a project thesis that will examine how facts about electric vehicles are presented to customers.That means presenting data and prove it right or wrong. To help proving if the information is truthful, it’sincluded in the project to make a measuring device that can be deployed in any vehicle. The main focus ison consumption during day to day use. The project also includes planning and executing an electric vehicleGrand Prix. This Grand Prix is a way of spreading knowledge about electric vehicles and also collect necessarydata. This thesis proves that information about electric vehicles is not always truthful. The information isnot adjusted to normal day to day use or varying climate.
29

Den ljudlösa bilen : En undersökning om buller, bång och brummande bilar

Bigun, Christopher, Sjöstrand, Erik January 2015 (has links)
Examensarbetet kommer undersöka aktiv ljuddesign för tysta personbilar. Utifrån tidigare forskning om hur elbilen utsätter människor i tätområden för fara på grund av avsaknaden av auditiv information, ska vi utveckla förslag på dynamiska billjud som förhåller sig till trafiksäkerhet, design och minskade ljudföroreningar. Den totala ljudnivån i städer är långt över rekommendationen och följden blir ett hälsoproblem i större städer. Den här undersökningen kommer därför behandla problematiken kring ljudföroreningar i städer och hur elbilen kan sänka den totala ljudnivån och samtidigt bibehålla medvetenheten hos de gående och cyklister som hamnar i riskzonen när bilar inte längre låter lika starkt. Vår gestaltning resulterade i motorljud som inte bara har en varnade effekt på sin omgivning, utan som också minskar ljudföroreningar i jämförelse med förbränningsmotorer. / This degree project will examine active sound design for quiet vehicles. Based on former research wether electric cars expose humans living in urban areas to danger due to the absence of auditive information, we will develop suggestions for dynamic eninge sounds which are related to traffic safety, design and reduced noise pollution. Cities’ overall noise levels are far beyond recommended, and the consequences causes health issues in bigger cities. This paper will therefore discuss the problems with noise pollution in cities, and wether the electric car is capable of reducing the overall sound levels while maintaining pedestrians’ and cyclists’ awareness in traffic by auditive information. Our interpretation resulted in engine sounds which not only contains a causionary effect on it’s surroundings, but also could contribute to the reduction of noise pollution in comparison to combustion engines.
30

Finding the optimal speed profile for an electric vehicle using a search algorithm

Medin, Jonas January 2018 (has links)
This master thesis presents a method to find the optimal speed profile for a dynamic system in the shape of an electric vehicle and any topography using a search algorithm. The search algorithm is capable of considering all the speed choices in a topography presented discretely, in order to find the most energy efficient one. How well the calculations made by the search algorithm represents the reality, depends on the speed and topography resolution and the vehicle energy model. With the correct settings, up to 18.4% of energy can be saved for a given topography compared to having the lowest constant speed allowed. The speed is ranging between 85-95 km/h but the method presented is capable of having any set of speed options, even if the resolution varies from point to point on the road. How to use this method and its properties is explained in detail using text and step for step figures of how the search algorithm iterates.A comparison between allowing regenerative braking and not allowing it is shown in the results. It is clear that there is most energy saving potential where no regenerative braking is allowed. / <p>Mustafa Ali Arat has stopped working at NEVS and moved abroad.</p>

Page generated in 0.1006 seconds