• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 840
 • 11
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 1
 • Tagged with
 • 179
 • 159
 • 149
 • 128
 • 121
 • 94
 • 79
 • 73
 • 69
 • 69
 • 66
 • 65
 • 63
 • 62
 • 59
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
71

Orationes Consultatorias De Luxu In Vestitu, Cum annexa Valedictoria, in Lyceo Schwartzburgico Arnstadiensi, D. 2. Aprilis, A.R.S. M.DC.XCIV. H.L.Q.C. habendas Intimat M. Joh. Fridericus Treiber. Rector.

Treiber, Johann Friedrich. Treiber, Johannes Fridericus. Unknown Date
Schlüsselseiten aus Exemplar 4 Diss. 483 (BSB München). Programmschrift für Johann Andreas Emmerling, Johann Elias Treiber, Christian Friedrich Ruhe, Johann Peter Kreiß, Johann Willibald Vetter, Johann Jacob Kühr, Andreas Christian Rhetius, Georg Heinrich Rambach und Andreas Wendelin Göbser. Inhaltsangabe nach dem BSB-AK: praefatus de filiis filiabusque principum naturalibus, in genealogiae studio, diligenter notandis.
72

Emmaus as a transnational imagined community language, interdiscursivity and stratification in a social movement

Garrido Sardà, Maria Rosa 4 December 2014 (has links)
Aquesta tesi és una etnografia sociolingüística crítica d’un moviment social transnacional. Investiga la construcció discursiva i lingüística d’una identitat comuna així com de la diferència social dintre del moviment Emmaús des del punt de vista de dues comunitats de pràctica. Emmaús és un moviment de solidaritat fundat per l’Abbé Pierre durant la post-guerra que (re)insereix persones marginades que viuen i treballen amb d’altres en “comunitats” de vida que es dediquen al reciclatge i als projectes socials. La meva etnografia en múltiples contextos se centra en dues comunitats Emmaús, una en l’àrea metropolitana de Barcelona i una altra a Londres. Aquest estudi contribueix a la sociolingüística de la globalització (Blommaert, 2010) i a l’antropologia lingüística des d’una perspectiva etnogràfica crítica (Heller, 2011). La metodologia combina l’etnografia tradicional basada en l’observació-participació amb l’anàlisi narratiu de les interaccions observades i la genealogia discursiva dels dos contextos estudiats. L’anàlisi es basa en notes de camp, entrevistes, enregistraments d’assemblees, textos institucionals i materials audiovisuals. A partir del concepte de la comunitat imaginada transnacional (Anderson, 1983), aquesta tesi investiga processos sociolingüístics més enllà, en tensió i dintre de diferents estats-nació. Més concretament, investiga (a) l’articulació transnacional de moviment Emmaús a través de recursos narratius, semiòtics, discursius i comunicatius, (b) la localització dels textos, símbols i narratives comuns en diferents règims discursius i socioeconòmics, i (c) les pràctiques situades de socialització en i a través de la llengua que impliquen estratificació social. La primera troballa és que les comunitats Emmaús estudiades s’articulen a través de la història fundacional d’Emmaús (Linde, 2009). Aquesta història donava forma a les històries que explicaven, amb clars elements intertextuals i cronotòpics (Bakhtin, 1981), i a la disposició dels membres a recrear aquesta narrativa diàriament (Agha, 2007). Malgrat el diferent pes discursiu en les seves construccions d’Emmaús, les dues comunitats compartien un tipus de persona marcat per l’auto-transformació, el valor moral de la solidaritat, i trobar “raons per viure” en la trobada amb l’altre. Quan la història fundacional d’Emmaús es trasllada en el temps i l’espai, es recontextualitza i es corda (Gal, 2007) amb altres discursos situats en comunitats locals a diferents estats. La segona troballa mostra que Emmaús permet un ampli ventall de pràctiques discursives (Foucault, 1972) en comunitats locals. Emmaús Barcelona se centrava en la trobada amb l’altre dintre de la comunitat encarnada en l’icona del fundador, que s’articulava amb els discursos polititzats de l’altermundialisme i de l’alliberament cristià. Emmaús Londres, en canvi, emfatitzava el valor de la solidaritat amb l’altre en connexió amb una ètica individualista del treball, que promovia el voluntariat en l’estat britànic. Les dues comunitats Emmaús (re)produïen les corrents discursives centrípetes i centrífugues dintre del moviment (Brodiez-Dolino, 2008) que han localitzat la missió de solidaritat de manera diferent durant dècades. La tercera troballa qüestiona la connexió naturalitzada entre els moviments socials transnacionals i el multilingüisme, així com la participació horitzontal. La socialització en el moviment Emmaús en comunitats de pràctica (Wenger, 2008) inclou discursos i narratives comuns que conformen identitats comunicatives legítimes que alhora estratifiquen els membres. Les ideologies lingüístiques modernistes feien de l’anglès a Londres, i del català i el castellà a Barcelona, requisits per a la plena participació local. En contrast amb la invisibilització nacionalista del multilingüisme a Emmaús Londres, Emmaús Barcelona acceptava les pràctiques híbrides català-castellà en interaccions quotidianes i l’ús de llengües franques com el castellà, el francès i l’anglès. En conclusió, l’entramat dels moviments socials és la intertextualitat entre les apropiacions locals que fan diferents connexions discursives amb altres àmbits i adopten pràctiques lingüístiques diverses, que alhora creen heterogeneïtat de base i una pertinença transnacional en una comunitat de pràctica estratificada. This thesis is a critical sociolinguistic ethnography of a transnational social movement. It investigates the situated discursive and linguistic construction of a common identity as well as social difference within the Emmaus movement from the viewpoint of two communities of practice. Emmaus is a post-war transnational movement of solidarity founded by the Abbé Pierre that (re)inserts formerly marginalised people who live and work with other privileged people in live-in “communities” dedicated to recycling and social projects. My multi-sited ethnography mainly explores two Emmaus communities, one located in the Barcelona metropolitan area and another one in Greater London. This study contributes to the fields of the sociolinguistics of globalisation (Blommaert, 2010) and linguistic anthropology from a critical ethnographic perspective (Heller, 2011). The methodological design combines traditional ethnography, retaining participant-observation as the core, with narrative inquiry emerging from observed interactions and discursive genealogy of the two focal sites. The analysis draws on fieldnotes, interview data, assembly recordings, institutional texts and audiovisual materials. Departing from the concept of a transnational imagined community (Anderson, 1983), this thesis explores sociolinguistic processes beyond, in tension and within different nation-states. In particular, it investigates (a) the transnational articulation of the Emmaus movement through narrative, semiotic, discursive and communicative resources, (b) the localisation of common texts, symbols and narratives in different discursive and socioeconomic regimes, and (c) the situated practices of socialisation through and into language resulting in social stratification. My first finding is that the two Emmaus communities investigated were articulated through the movement’s founding story (Linde, 2009). This common story shaped not only the stories told, with recognisable intertextual and chronotopic elements (Bakhtin, 1981), but also the members’ dispositions to reenact this narrative in the local communities daily (Agha, 2007). The two communities shared the person-types marked by self-transformation, the moral worth of solidarity, and finding “reasons to live” in the encounter with others. These chronotopic elements had different weight in local constructions of the movement. When the shared Emmaus founding story gets transposed across time and space, it is recontextualised, recycled and clasped (Gal, 2007) with other situated discourses in local communities in different nation-states. My second finding is that Emmaus allows for a wide range of discursive practices (Foucault, 1972) in multiple communities of practice. Emmaus Barcelona centered on the encounter with others in the community epitomised by the Abbé Pierre icon, clasped with politicised altermondialiste and Liberationist Christian discourses. Emmaus London, by contrast, emphasised the value of solidarity with others in connection to individualist work ethics, which promoted voluntary work in top-down charities in the British state. The two Emmaus communities (re)produced centrifugal and centripetal discursive trends within Emmaus (Brodiez-Dolino, 2008) that have localised the shared transnational mission of solidarity differently for decades. My third main finding is a denaturalisation of the commonsensical connection between transnational social movements and multilingualism, on the one hand, and horizontal participation, on the other. Socialisation into the Emmaus movement in communities of practice (Wenger, 1998) encompassed shared discourses and narratives to craft legitimate communicative identities that stratified members. In addition, modernist language ideologies positioned English in London, and Catalan and Spanish in Barcelona, as requisites for full participation in local communities. In contrast with the nationalist erasure of multilingualism in Emmaus London, Emmaus Barcelona accepted Catalan-Spanish hybrid practices in daily interactions and the use of Spanish, French and, to a lesser extent, English as linguae francae. In conclusion, the everyday fabric of social movements is intertextuality between local appropriations that have different discursive clasps with other social arenas and linguistic practices, which simultaneously creates grassroots heterogeneity and a common transnational belonging within a stratified community of practice.
73

El Compendivm Constitvcionvm Generalivm Cathalonie de Narcís de Sant Dionís

Álvarez Gómez, Daniel 25 March 2015 (has links)
A les Corts de Barcelona (1412-1413), que presidiren successivament Ferran I i l’infant Alfons, s’aprovà una Constitució, intitulada «Per tal que les leys», que determinava la recopilació en llatí i en traducció catalana (tret d’algunes excepcions en sentit invers) de la major part del corpus jurídic de Catalunya, fonamentalment Constitucions i Capítols de Corts. L’ordenació de la dita recopilació seguí les rúbriques dels primers deu llibres del Codi de Justinià. El projecte, conegut com a Compilació, fou iniciat per juristes de la mida de Bonanat Pere i Jaume Callís, en una primera comissió escollida per Ferran I; i el continuaren el diputat Francesc Basset i l’oïdor de comptes Narcís de Sant Dionís, comissionats a posteriori per la Diputació del General. No obstant això, la Compilació resultà parcialment fallida. Es projectà la confecció de dos volums en pergamí, un en llatí i l’altre en català, que anirien a raure a l’Arxiu Reial, i de dues còpies, que custodiaria la Diputació del General. De tota manera, només se’n conserven en l’actualitat tres exemplars en pergamí a l’Arxiu de la Corona d’Aragó que poden ser identificats amb aquells. Un dels exemplars catalans, fins al present moment, continua perdut. El darrer dels juristes comissionats, Sant Dionís, escrigué un opuscle llatí, que ell mateix anomenà Compendium, el qual, estructurat igualment segons el codi justinianeu, serviria als especialistes com una mena d’enquiridion. També en conservem una traducció al català, probablement obra del propi Sant Dionís. El Compendium és un breu manual que ultrapassa la Compilació, perquè cita un major número de lleis en incloure simplement resums de les disposicions legals. L’edició dels tres manuscrits llatins que contenen l’obra de Sant Dionís és l’objecte principal de la present tesi. En front de l’edició llatina, s’aporta la transcripció d’un dels exemplars de la versió catalana, el manuscrit 1 de la Generalitat, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. La tesi s’inicia amb un estudi preliminar sobre la biografia de Sant Dionís, en què s’intenta aclarir la genealogia del personatge, i sobre la formació de la Compilació. Conclou amb taules que identifiquen les disposicions legislatives contingudes al Compendium. During the Courts of Barcelona (1412-1413), presided successively by Ferdinand I and the Prince Alfonse, a Constitution was approved, entitled “Per tal que les leys”, that prescribed that the majority of the juridical corpus of Catalonia, basically Constitutions and “Capitula Curiae”, were collected in Latin and in its Catalan translation (besides some exceptions in reverse). The distribution of this collection followed the titles of the first ten books of the Justinian’s Code. The project, known as Compilation, was initiated by jurists such important as Bonanat Pere and Jaume Callís, i.e. the first commission elected by Ferdinand I; and it was continued by Francesc Basset and Narcís de Sant Dionís, selected a posteriori by the “Diputació del General”. However, this collection partially failed. Two volumes in parchment were designed, one in Latin and another in Catalan, to be located in the Royal Archive, and two copies, to be guarded by the “Diputació”. Nevertheless, only three copies in parchment are preserved in the present Archive of the Crown of Aragon that could be identified with those ones. One of the Catalan copies is still lost. The jurist Narcís de Sant Dionís wrote a Latin brief treatise .named Compendium by himself. that could be useful as a handbook to the specialists, structured like the Justinian’s Code. We still have a translation to Catalan, probably by the same Sant Dionís. The Compendium is a short handbook that surpasses the Compilation, because it quotes a higher number of laws since it only presents summaries of the legal dispositions. The Edition of the three Latin manuscripts that contain the work of Sant Dionís is the main object of the present thesis. In front of the Latin Edition, it is provided the transcription of one copy of the Catalan version, the manuscript 1 of the “Generalitat”, in the Archive of the Crown of Aragon. An introductory study about the biography of Sant Dionís intends to clarify his genealogy. The formation of the Compilation is also evaluated. The thesis finishes with tables that identify the legislative dispositions contained in the Compendium.
74

L'EMPATIA NELL'ESPERIENZA FILMICA Empathy and the Film Experience

D'ALOIA, ADRIANO 3 May 2010 (has links)
Negli ultimi decenni i film studies stanno spostando la propria attenzione sul livello corporeo e affettivo dell’esperienza filmica. Adottando un approccio fenomenologico e focalizzandosi sulla nozione di empatia, la tesi studia le strategie del coinvolgimento dello spettatore cinematografico nei film di successo contemporanei. Il capitolo 1 rintraccia le diverse accezioni di empatia in filosofia, estetica, psicologia e nelle neuroscienze cognitive. Il capitolo 2 traccia una genealogia dell’empatia nelle teorie psicologiche ed estetiche del film. Il capitolo 3 esplora la rilevanza della teoria dell'atto empatico di Edith Stein per la filmologia e ne propone un'applicazione allo studio dell’esperienza filmica contemporanea. Il capitolo 4 analizza un ampio corpus di film contemporanei individuando quattro “figure aree” del coinvolgimento filmico: l’acrobazia, la caduta, il volo e il movimento in assenza di gravità. Attraverso la simulazione empatica dei movimenti nel film e del film, lo spettatore esperisce inavvertitamente l’intenzionalità implicata nelle forme e negli oggetti della rappresentazione, cogliendo con la propria sensibilità il senso di un’esperienza che trascende l’immanenza del film e contribuisce al processo di attribuzione di senso al Mondo, all’Altro e al Sé. In recent decades film studies have shifted their focus to the emotional and bodily level of film experience. By adopting a phenomenological approach, this dissertation deals with the strategies of the film spectator’s involvement in contemporary mainstream narrative films. Chapter 1 reconstructs the meanings of the notion of empathy in philosophy, aesthetics, psychology and neurocognitive research. Chapter 2 traces a genealogy of empathy in film theories, from Bergsonism to Cognitivism, and evaluates the relevance of Simulation-Theory to film studies. Chapter 3 explores the relevance of Edith Stein’s phenomenological theory of empathy to film theory and assumes it is a theoretical model to investigate the “intensified” nature of both film design style and film reception style. A film is constructed and experienced on the basis of the “circuit of empathy”, a stratified system of different species of empathetic interaction, acting at senso-motorial, perceptual, cognitive and emotional levels with the aim of generating both an aesthetic and an inter-subjective experience. Chapter 4 analyses a vast corpus of contemporary films and focuses on four “aerial figures” of involvement and their combination: acrobatics, falling, flying, and non-gravitational movements, both of the actor’s human body and of the film’s anthropomorphic body. In the Conclusions, it is argued that the spectator internally imitates these “double” movements and inadvertently experiences the intentionality implied in the figures. Contemporary film spectators empathetically “get”, with their own sensibility, the senses of an experience that transcends the immanence of the film and contributes to the process of “giving” sense to the World, the Other, and the Self.
75

Caracterização Molecular de Variedades de Nogueira (Juglans regia L.) Portuguesas

Cabral, Eduarda Maria Ferreira de Melo 2007 (has links)
The genus Juglans contains about twenty species, all producing edible nuts. Among those, the English or Persian walnut, Juglans regia L., is the most widely cultivated species and the most economically important member of the genus Juglans. The fact that fruit production in walnut starts several years after its planting, makes its identification and characterization important for designing objective and repeatable criteria to breeders and farmers in crop improvement programs. Therefore, the development of rapid, reliable and sensitive methods for the identification and verification of cultivars is essential. Several techniques using molecular markers have been used to examine genetic diversity and relationships among cultivars of Juglans regia L., including isozymes, RFLP, RAPD and ISSR markers. However, the need for accurate cultivar identification and verification of paternity and genealogy, led to the application of SSR or microsatellite markers that are well suited to meet these needs. Microsatellite DNA analysis is generally considered the most powerful method for a number of reasons, including maximum precision and reproducibility. Beside those facts, such techniques are useful for understanding the origins and relationships of germplasms and for providing genetic fingerprints that can be used to test or confirm the identity of plant materials and for food authenticity studies. The present study was undertaken to analyze the effectiveness of microsatellite markers in molecular characterization of three Portuguese cultivars of Juglans regia L. and to assess the genetic relationship between those cultivars and nineteen international ones. Also, this study was designed to check walnuts harvested at Soure, commercial walnuts (labelled with reference to the variety) as well as they by-products authenticity, with SSR molecular markers applied in the genetic characterization. For that purpose, three DNA extraction methods were assayed: CTAB, GenElute and Wizard. SSR markers used in this study had disclosed to be efficient in the distinction between the cultivars studied, and showed up a synonymy case, between cultivars Franquette and Ronde de Montignac. Throughout the analysis of the obtained dendrogram, it was possible to associate the Portuguese cultivar Rego with the group of French origin and Samil with the North-American ones. The other Portuguese cultivar, Arco, showed up to be genetically distinct from the overall genotypes. Concerning the international cultivars, its distinction in three main groups became evident (rectangular dendrogram). The group of North-American origin, the group of French origin and the third one that includes two cultivars of French origin, Fernette and Lara, two cultivars of North-American origin, Chico and Chandler and one of Portuguese origin, Samil. The obtained dendrogram show the presence of four cultivars clearly distinct from the overall population (Arco, Meylannaise, Hartley and Parisienne). In what it concerns to the authenticity study, there was a clear difference between the 3 chosen extraction methods. After the choice of the best extraction method, the samples were amplified with 3 primers previously selected. The results showed that the commercial walnuts as well as the walnuts harvested at Soure amplified, but the same fact wasn t noted with walnut processed by-products. It was possible to check, through molecular techniques, the information described in the labels of commercially walnuts (in what concerns the variety type) for most of the samples. Mestrado em Controlo de Qualidade MSc in Quality Control O género Juglans compreende cerca de vinte espécies, sendo a espécie Juglans regia L. a de maior importância económica, principalmente pela qualidade dos seus frutos (nozes). A produção das nogueiras é tardia (vários anos após plantação), pelo que a sua identificação e caracterização é de extrema importância, tanto para produtores como em programas de melhoramento de culturas. Assim, é imprescindível o desenvolvimento de métodos rápidos, fiáveis e sensíveis que respondam a esta necessidade. Os marcadores moleculares de ADN têm-se revelado determinantes na caracterização e identificação destas plantas. Têm sido aplicadas diversas técnicas moleculares (isoenzimas, RFLP, RAPD e marcadores ISSR) para avaliação da diversidade e relacionamento genético entre as cultivares de Juglans regia L.. Todavia, os marcadores moleculares SSR, dada a sua elevada precisão e reprodutibilidade, são os escolhidos para a identificação de cultivares, verificação de paternidades e genealogia, origem e relacionamento de germoplasmas. Esta técnica aplica-se também em estudos de autenticidade alimentar. O presente trabalho teve como objectivo principal a caracterização genética de três variedades portuguesas de Juglans regia L. com marcadores moleculares SSR e avaliação do seu relacionamento genético com dezanove cultivares da mesma espécie, originárias de diversos países. Outro objectivo foi a avaliação da autenticidade das cultivares de nozes colhidas em Soure, de nozes comerciais (rotuladas com referência à variedade) e de produtos derivados, através dos mesmos marcadores SSR. Para tal foram testados três métodos extractivos: CTAB, GenElute e Wizard. Os marcadores SSR utilizados neste estudo revelaram ser eficazes na distinção de todas as cultivares estudadas e evidenciaram um caso de sinonímia entre a cultivar Franquette e a cultivar Ronde de Montignac. Através da análise dos dendrogramas obtidos, foi possível associar a cultivar portuguesa Rego com o grupo das cultivares de origem francesa e a cultivar portuguesa Samil com o grupo de cultivares norte-americanas. A terceira cultivar portuguesa em estudo, Arco, revelou-se geneticamente distinta dos restantes genótipos. Relativamente às cultivares internacionais tornou-se evidente a sua distinção em três grupos principais (dendrograma rectangular): o das cultivares norte-americanas, o das cultivares francesas e um outro em que se enquadram duas cultivares francesas, Fernette e Lara, duas norteamericanas, Chico e Chandler e uma portuguesa Samil. Os dendrogramas obtidos evidenciaram também a presença de quatro cultivares claramente distintas da restante população (Arco, Meylannaise, Hartley e Parisienne). Quanto ao estudo de autenticidade realizado, verificou-se uma clara diferença em termos de capacidade extractiva entre os 3 métodos testados. Após escolha do melhor método extractivo, as amostras foram amplificadas com 3 primers pré-seleccionados. Verificou-se que as amostras de nozes comerciais e as recolhidas em Soure originaram produtos de amplificação, enquanto que o mesmo não aconteceu com as amostras correspondentes a produtos derivados, sujeitos a um processamento mais intenso. Foi possível confirmar, por meios moleculares, a informação relativa à variedade de noz indicada no rótulo das embalagens comerciais para a maioria das amostras.
76

Optimització de l’avaluació genètica de la raça bovina Bruna dels Pirineus

Fina i Pla, Marta 16 September 2013 (has links)
La raça bovina Bruna dels Pirineus és una raça càrnia autòctona de les àrees muntanyoses de Catalunya. Els treballs que conformen la present tesi doctoral pretenen optimitzar l’avaluació genètica que actualment es duu a terme en aquesta raça. Les anàlisis s'han realitzat a partir de 8.130 registres de pes al naixement i 1.245 registres de pes al deslletament de vedells nascuts entre els anys 1986 i 2010, i procedents de 12 i dos explotacions, respectivament. En aquest sentit, el primer dels treballs investiga dues fonts noves de variació genètica d'origen patern en els caràcters pes al naixement i pes al deslletament. En concret, la influència dels gens localitzats a la regió no autosòmica del cromosoma Y i la contribució de l'imprinting patern. S’ha determinat que la regió no autosòmica del cromosoma Y aporta un 2 % de la variància fenotípica del pes al naixement i un 6 % del pes al deslletament. A més, l’imprinting patern repercuteix en un 13 % de la variabilitat en el cas del pes al deslletament, però sense afectar al pes al naixement. El segon treball explora la presència d’efectes genètics additius que influeixen la variabilitat residual en el pes al naixement, i caracteritza la tendència genètica dels diferents ramats després d'anys de selecció estabilitzadora per a aquest caràcter. El model de variàncies heterogènies amb els efectes sistemàtics del tipus de part i del ramat-any-estació, també contribuint al terme residual, ha obtingut el millor ajust estadístic, detectant-se variància genètica residual amb una correlació moderada i positiva de 0,44 respecte la variabilitat genètica directa. Es van observar tendències genètiques tant positives, com negatives i nul·les per als valors millorants directes, fet que suggereix l’aplicació real de criteris heterogenis de selecció per a aquest caràcter per part dels ramaders de la raça Bruna dels Pirineus. Per als efectes genètics residuals no es van detectar tendències genètiques rellevants a excepció d'un ramat que incrementava sistemàticament la variabilitat durant els darrers anys. Finalment, a l’últim treball es descriu la presència de purga de la depressió endogàmica tenint en compte la contribució combinada de coeficients parcials de consanguinitat i del nombre de generacions transcorregudes entre l’individu consanguini i l’ancestre que origina la consanguinitat (de 1,5 a 7,5 generacions en aquestes anàlisis). En el cas de la Bruna dels Pirineus s'ha determinat un 14,6 % de vedells consanguinis amb una consanguinitat mitjana lleugerament inferior al 10 %. Aquests han representat el punt de partida per identificar un efecte decreixent de la depressió endogàmica sobre el pes al naixement a mesura que augmentava la distància generacional entre l'individu consanguini i l'ancestre que originava la consanguinitat. A tall d'exemple, un coeficient de consanguinitat parcial del 15% originaria una reducció en el pes al naixement de més de mig quilogram si el seu origen es situa 1,5 generacions enrere, mentre que es reduiria a poc més de cent grams si l'ancestre responsable es troba a l'inici de la genealogia, a 7,5 generacions de distància. En conjunt, aquests estudis aporten noves parametritzacions per capturar fonts de variabilitat genètica additiva que actualment escapen dels procediments sistemàtics d'avaluació genètica de la raça, així com modelen detalladament la contribució de la depressió endogàmica, la qual no s'acostuma a considerar en els models d'avaluació genètica. A més de la importància específica per a la Bruna dels Pirineus, les contribucions científiques derivades d'aquesta tesi doctoral representen un punt de partida molt destacable per a la indústria bovina càrnia d’arreu del món, optimitzant procediments d'avaluació que poden ser adaptats a la majoria de races. The Bruna dels Pirineus beef cattle breed is an autochthonous breed located in the mountainous regions of Catalonia. The researches involved in this dissertation aimed to optimize the genetic evaluation procedures currently used in this cattle breed. All analyses were performed on 8,130 records of birth weight and 1,245 records of weaning weight from calves born between years 1986 and 2010 from 12 and two herds, respectively. The first research studied two new sources of sire-specific genetic variance on birth and weaning weight. More specifically, this accounted for the contribution of loci located in the non-autosomal region of Y-chromosome and paternal imprinting. It has been demonstrated that the non-autosomal region of Y-chromosome contributed 2 % of the phenotypic variance of birth weight, whereas this percentage rose up to 6 % for weaning weight. Additionally, paternal imprinting accounted 13 % of the phenotypic variability of weaning weight, although without contributing on birth weight. The second research evaluated the presence of additive genetic effects influencing residual variability of birth weight; moreover, this also characterized the within-herd genetic trend after several years of stabilizing selection. The model accounting for heterogeneous residual variance included two systematic effects in the residual term (birth type and herd-year-season) and obtained the best goodness-of-fit. This model detected a relevant source of residual additive genetic variability, that being moderately and positively correlated with direct additive genetic variability (genetic correlation: 0.44). Positive, negative and even null within-herd genetic trends were described for direct genetic effects, these suggesting heterogeneous selection criteria across herds. Focusing on residual genetic effects, there were not relevant within-herd genetic trends with the only exception of one herd that systematically increased residual variability during last years. The last research described the purge of inbreeding depression on birth weight in the Bruna dels Pirineus, after accounting for the combined contribution of partial inbreeding coefficients and the number of generations between the inbred calf and the ancestor originating identity-by-descent (from 1.5 to 7.5 generations in our case). The data set included a moderate percentage of inbred calves (14.6 %), with the average inbreeding coefficient being slightly smaller than 10 %. The effect of inbreeding depression on birth weight decreased when increasing the number of generations between the inbred calf and the ancestor originating identity-by-descent. As a representative example, a 15% partial inbreeding coefficient reduced birth weight in ~500 g or ~100 g, depending on the number of generations elapsed (1.5 and 7.5 generations, respectively). As a whole, these studies contribute novel parameterizations capturing new sources of additive genetic variability; note that they currently escape from systematic procedures of genetic evaluation in the Bruna dels Pirineus beef cattle breed. Moreover, inbreeding depression has been modeled in detail, and this parameterization can be updated in a broad range of genetic evaluation models. It is important to note that in addition to the relevance for the Bruna dels Pirineus itself, scientific developments and results from this dissertation must be viewed as a very appealing starting point for the beef industry worldwide, optimizing genetic evaluation procedures that could be applied to the majority of breeds.
77

BIOI. Tradicions biogràfiques dels poetes mítics grecs

Ginard Puigserver, Maria 23 July 2015 (has links)
La construcció de les tradicions biogràfiques dels poetes mítics grecs va començar a gestar-se des de les primeres manifestacions literàries gregues i es va prolongar durant segles. Al llarg d’aquest període, aquestes figures van ser adoptades amb finalitats diverses i van encaixar en els usos i les necessitats individuals o col·lectius d’autors literaris, grups de culte o interessos polítics. A més a més, la construcció biogràfica d’aquests poetes comparteix processos i mecanismes de caracterització similars als que van fer servir les tradicions dels poetes històrics i d’altres operadors culturals com els filòsofs. Així doncs, la tesi analitza els motius biogràfics principals que s’incorporaren a les figures dels poetes mítics, per blocs temàtics, i el procés com es generaren i s’aprofitaren els t pics i els motius biogràfics en els poetes considerats sovint iniciadors de la poesia grega. Les anàlisis d’aquesta recerca s’organitzen principalment al voltant de figures com Tàmiris, Orfeu, Museu, Eumolp, Epimènides, Linos, Olè, Filammó i Amfíon, entre d’altres, i s’estructuren seguint uns eixos temàtics com són els orígens (genealogia i pàtria), les relacions de magisteri i d’iniciació i altres motius típics de la biografia heroica (el viatge, els enfrontaments poètics i amb el poder, les invencions, la institució de cultes, la mort i la integració en la condició heroica). L’estudi dels motius biogràfics ha comportat la identificació d’una funció d’equivalència entre alguns d’aquests motius i s’hi ha detectat també una voluntat de jerarquització i competència, molt lligada al context cultual en què molts d’aquests poetes tenien presència. De manera similar, els biografemes han contribuït a assignar als poetes analitzats una funció instauradora per a la tradició literària i religiosa que els prenia com a referent, com a conseqüència de la relació constant i privilegiada amb la divinitat. The development of the biographical traditions of the Greek mythical poets started with the first Greek literary works and it lasted for centuries. Throughout this period these figures were adapted for different uses and they suited literary, cultic or political interests either particularly or collectively. Furthermore, the shaping of the traditions of these poets, generally considered previous to Homer, has similarities with the historical poets, philosophers, sages and others. So, the thesis analyses the main sets of biographical formulaic themes and the process in which these formulaic motifs were elaborated and reshaped. The poets studied are Thamyris, Orpheus, Musaeus, Eumolpus, Linus, Epimenides, Olen, Philammon and Amphion among others, and the topics are their genealogy and origin, poetic initiation and other traditional topics of the heroic biography (teacher-pupil relationship, travel, song contests, quarrel with authorities, inventions, establishment of new cults, death, heroization). The study of these biographical traditions has led to identify the equivalence among some formulaic themes and the intention to set up a hierarchy, tied to cultic context where these poets were used. Similarly, the biographemes contributed to assign them an authoritative role for the literary and religious tradition which took them as a referent, thanks to the constant and privileged relationship with deities.
78

Helena Valentí, escriptora i traductora

Mora Figuera, Anna Cris 22 January 2016 (has links)
Helena Valentí, escriptora i traductora estudia l’obra narrativa i de traducció d’Helena Valentí. L’objectiu general de la tesi és recuperar la figura d’Helena Valentí. Per això, en la primera part se’n reconstrueix la biografia, la qual comprèn els orígens familiars, la infantesa, l’adolescència, la joventut a la universitat, els estius al Coll de Poses, a Sant Feliu de Guíxols i a Cadaqués, l’exili voluntari a Anglaterra, la tornada a Catalunya l’hivern de 1974 i la darrera etapa a Barcelona, fins a la mort el 1990. Els objectius específics han estat situar la seva obra en la genealogia de dones escriptores i traductores catalanes del segle XX, estudiar-ne l’obra narrativa i traductora, analitzar la influència de Katherine Mansfield en l’obra teatral inèdita K.M.: La felicitat i altres històries i, finalment, recopilar, ordenar i classificar el fons documental d’Helena Valentí, cedit per la família. La segona part de la tesi se centra en l’anàlisi de l’obra narrativa, en la qual hem tractat les influències i els agermanament literaris, la temàtica, l’estil, la simbologia i el concepte d’escriptura de Valentí. La tercera part examina les nombroses traduccions al castellà i al català de l’escriptora, a fi de dilucidar les fronteres entre la traducció professional i la traducció vocacional. Un punt important d’aquesta part és l’influx de Katherine Mansfield en l’obra de Valentí i l’estudi de la peça teatral inèdita K.M.: La felicitat i altres històries. A l’últim, en els annexos, hi hem inclòs un primer inventari dels fons documental d’Helena Valentí, una mostra fotogràfica del seu fons bibliogràfic, una gran part dels correus electrònics intercanviats per l’autora amb amistats i coneixences de Valentí i l’obra de teatre K.M.: La felicitat i altres històries. Atesa la manca d’estudis acadèmics sobre Helena Valentí, aquesta tesi pretén omplir un buit bibliogràfic manifest. Helena Valentí, writer and translator studies Helena Valentí’s writing and translating work. The main aim of this thesis is to rekindle the memory of Helena Valentí. Therefore, the first part comprises her biography, which examines her family origins, her childhood, her adolescence, her youth at university, her summers in Coll de Poses, Sant Feliu de Guíxols and Cadaqués, her voluntary exile in England, her return to Catalonia in the winter of 1974 and the final stage of her life in Barcelona, until her death in 1990. More specifically, we have sought to place her work in the genealogy of the Catalan women writing and translating in the 20th century; we have studied and analysed her writing and translating work; we have also examined Katherine Mansfield’s influence on Valenti's unpublished play K.M.: La felicitat i altres històries; finally, we have compiled, ordered and classified her document archive, which was made available by her family. The second part of our thesis focuses on the analysis of her narrative work, which includes her fictional influences and bonds with other writers, her subjects, her symbols and her perspective on writing itself. The third part deals with her numerous translations into Spanish and Catalan in order to define the boundaries between professional and vocational translation. An important aspect of this last part is Katherine Mansfield’s influence on her work and the study of her unpublished play K.M.: La felicitat i altres històries. Finally we have attached an inventory of her document archive in the annexes, some sample photos of her bibliographic archive, most of the emails that we have sent to Valentí’s friends and acquaintances and the play mentioned above. Due to the lack of academic work about Helena Valentí, this thesis seeks to fill an evident bibliographic vacuum.
79

Dalla relazione. Desiderio e Legge nell'opera di Alexandre Kojève DALLA RELAZIONE. IL DESIDERIO E LA LEGGE. UNO STUDIO SU ALEXANDRE KOJÈVE From the relationship. Desire and Law in the work of Alexandre Kojève

CIMMARUSTI, CLAUDIA 23 March 2017 (has links)
Questo studio intende sondare la potenzialità speculativa di una filosofia squisitamente kojèviana che nasca dalla relazione originaria e originante tra il Desiderio e la Legge. Il privilegio ermeneutico accordato a questo plesso per un’indagine monografica dell’opera di Kojève si deve all’intuizione di un’unità fondamentale del suo pensiero. Si tratta di iniziare una ricerca sulla relazione analizzata alla luce della nuova ontologia che Kojève cercava di pensare. Noi sappiamo che Kojève è passato alla storia come l’«interprete di Hegel», come il doctor subtilis dei leggendari Seminari sulla Fenomenologia dello Spirito. L’Introduction à la lecture de Hegel è stato il Libro-Evento che ha lasciato il segno nel clima della Parigi del bagliore intellettuale degli anni Trenta e dei suoi insigni protagonisti, ma non fu che la punta dell’iceberg della produzione scientifica del nostro autore. La ricostruzione dell’opera omnia di Kojève, pertanto, è stata la base a partire dalla quale è divenuto possibile questo lavoro. A partire dagli scritti giovanili viene svelata la matrice scientifica e, allo stesso tempo, speculativa della riflessione kojèviana mediante la rilettura del Journal d’un philosophe (1920-1923) e dell’Idée du déterminisme dans la physique classique et dans la physique moderne (1932). La domanda sottesa, formulata in parte dallo stesso Kojève, è la seguente : è possibile associare la rivoluzione quantistica in fisica alla rivoluzione freudiana considerando che la determinazione relativa della realtà fisica implica e presuppone l’esistenza dell’inconscio psichico ? Le osservazioni preliminari sulla scienza sono state funzionali a fornire una risposta affermativa a tale questione e a presentare la genealogia della tesi principale di questo lavoro : il soggetto kojèviano non è solamente, à la Butler, un soggetto di desiderio ; ma, piuttosto, un soggetto di desiderio e legge. This work seeks to explore the potential of the philosophy of Kojève, which has its offspring in the relation between Desire and Law. This plexus is regarded as the hermeneutic theme of the work of Kojève, based on the intuition of a fundamental unity within his thought. This study aims at starting a research about relationship, in the light of Kojève’s nouvelle ontologie. Kojève is regarded as «the interpreter» of Hegel and the doctor subtilis of the legendary Seminars on the Phenomenology of Spirit. The Introduction à la lecture de Hegel was the work that revolutionised the scholars in Paris in the 1930s, but it was only the tip of the iceberg of the author’s scientific production. Therefore, the reconstruction of the opera omnia of Kojève is the base of this work, which could not have been possible without it. The scientific and speculative roots of Kojève’s thought are evident since the early works of the author , and particularly the Journal d’un philosophe (1920-1923) and l’idée du déterminisme dans la physique classique et dans la physique moderne (1932). The main question, partly formulated by Kojève himself, is the following : can we associate the quantic revolution in physics to the revolution of psychoanalysis, given that the relative determination of physic reality implies the existence of the psychological unconscious ? The preliminary observations on science have been fundamental in order to give a positive answer to this question. They also represent the foundations of this research. According to Kojève, the subject is not simply, as Butler would hold, a subject of desire ; but a subject of desire and law.
80

Fabricating the teacher as researcher:a genealogy of academic teacher education in Finland

Sitomaniemi-San, J. (Johanna) 10 November 2015 (has links)
Abstract The Finnish notion of academic, scientific, research-based teacher education has become a frequently referred to idea within the Finnish educational discourses of research, policy, curriculum and practice. This study examines the current discourse of research based teacher education since its emergence during the 1970s reform that ‘scientized’ teacher education. Drawing on Foucauldian approaches of genealogy and governmentality studies, the purpose of this study is to explore the current presence of ‘research’ in Finnish teacher education and consider the effects of the ways in which the notion of research is mobilised in the discourse. The research questions are: 1. How are teacher subjectivities and notions of research constructed, assembled and mobilised in the discourse of research-based teacher education in Finland? 2. What social ideals circumscribe the aspirations for teachers as researchers and research-based teacher education in Finland? The analysis is carried out on academic publications that have been published on Finnish research-based teacher education. The findings, first, point to the discursive insertion of research into Finnish teacher education as a strategy through which to fabricate the teacher as autonomous and as emancipated from tradition. Secondly, the analysis addresses how an array of different significations of research are mobilised in the governing of the teacher as researcher. Thirdly, the analysis draws attention to the Lutheran Protestant legacy of the tradition of Bildung that has influenced the weak incentive for social and political orientations in Finnish teacher education. The effects of a scientific approach to teacher education are visible in the ways research-based teacher education comes to evoke specific teacher inner qualities and dispositions that are aligned with humanist aspirations and ideals for education and social progress. The study provides an alternative way for perceiving of and problematizing research-based teacher education as well as of the often uneasy relationship between teacher training and the university. In this way, the study attempts to complicate conversations and open up alternative ways of engaging with academic knowledge and practices in teacher education curriculum and research. Tiivistelmä Suomalaista kasvatusta koskevissa tutkimuksen, poliittisten linjausten, opetussuunnitelmien ja käytänteiden diskursseissa viitataan usein akateemiseen, tieteelliseen, tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 1970-luvun tieteellistämisuudistuksen käynnistämää, nykymuotoisen tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen diskurssia. Tutkimus ammentaa foucault’laisista genealogian ja hallinnan tutkimuksen lähestymistavoista. Tutkimustehtävänä on tarkastella “tutkimuksen” ilmenemismuotoja nykyisessä suomalaisessa opettajankoulutuksessa sekä näiden diskursiivisia vaikutuksia. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Millä tavoin opettajasubjektiviteetit ja käsitykset “tutkimuksesta” rakentuvat, mobilisoituvat ja asettuvat toisiinsa nähden tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen diskurssissa Suomessa? 2. Millaiset yhteiskunnalliset ihanteet määrittävät suomalaisen opettajankoulutuksen pyrkimyksiä kohti tutkivaa opettajuutta ja tutkimusperustaista opettajankoulutusta? Tutkimuksessa analysoidaan akateemisia julkaisuja suomalaisesta tutkimusperustaisesta opettajankoulutuksesta. Tutkimustulokset osoittavat “tutkimuksen” ilmentymisen suomalaisessa opettajankoulutuksessa strategiana, jonka kautta tuotetaan autonomisia opettajasubjekteja ja emansipoidaan opettaja tradition vallasta. Toiseksi analyysi tuo näkyviin, millä tavoin “tutkimuksen” eri merkitykset tulevat valjastetuiksi tutkivan opettajan hallinnassa. Kolmanneksi analyysi kiinnittää huomiota luterilaisen protestantismin vaikutuksiin sivistysajattelussa, mikä selittää suomalaisen opettajankoulutuksen heikkoa yhteiskunnallista ja poliittista orientaatiota. Tieteellisen lähestymistavan vaikutukset opettajankoulutukseen ilmenevät siinä, miten tutkimusperustainen opettajankoulutus tulee herättäneeksi opettajan sisäisiä ominaisuuksia ja mielenlaatuja, joita määrittävät humanistiset ideaalit kasvatuksesta ja yhteiskunnallisesta edistyksestä. Tutkimus tarjoaa vaihtoehtoisen tavan hahmottaa ja kyseenalaistaa tutkimusperustaista opettajankoulutusta sekä opettajankoulutuksen ja yliopiston usein ongelmallista suhdetta. Näinollen tutkimus pyrkii syventämään keskusteluja ja avaamaan vaihtoehtoisia tapoja tarkastella akateemista tietoa ja käytänteitä niin opettajankoulutuksen opetussuunnitelman kuin tutkimuksen osalta.

Page generated in 0.0626 seconds