• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 237
 • 6
 • Tagged with
 • 243
 • 92
 • 81
 • 72
 • 63
 • 53
 • 52
 • 45
 • 41
 • 39
 • 31
 • 27
 • 27
 • 25
 • 24
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

En normkritisk gransning av ett läromedel inom svenskämnet

Lantz, Erik, Magnusson, Katarina January 2018 (has links)
Syftet med denna uppsats är att undersöka i hur stor utsträckning heteronormen är rådande i ett läromedel i svenskämnet. Detta har undersökts genom att kritiskt granska hur sexuell läggning framställs i, av oss, utvalt läromedel. Vi har valt att använda oss av kvantitativ analys samt kvalitativ analys. Utifrån dessa två analysmetoder har vi kunnat se dels hur frekvent samt dels på vilket sätt icke-heterosexuella läggningar framställs kontra heterosexuella. Resultatet av vår studie visar på hur heterosexuell kärlek normaliseras och hur övriga sexuella läggningar osynliggörs. I de få fall då icke-heterosexualitet exemplifieras i läromedlet görs detta på ett problematiserande och avvikande sätt. Heterosexualitet, å andra sidan, skildras konstant icke-problematiskt. Detta leder till att heteronormen befästs och elevers förståelser för icke-heterosexuella läggningar tenderar att missgynnas.
32

Den rättsliga makten över den könade kroppen : – en studie av kraven på sökanden vid fastställelse av könstillhörighet i vissa fall

Everhag, Ingrid January 2012 (has links)
No description available.
33

Kön, sexualitet och ålder i Jessica Schiefauers Pojkarna

Nensén, Emma January 2020 (has links)
Föreliggande studie undersöker Jessica Schiefauers roman Pojkarna (2011) med utgångspunkt i upprätthållande och konstruktion av olika samspelande kategorier och hur dessa kategorier bidrar till normreproducerande eller normbrytande. Studien tar avstamp i tidigare forskning om förklädnadsromaner, flicksexualitet i ungdomsromaner och studier som berör romanen Pojkarna. Studien utgår från queerteori och analysen är en kvalitativ textanalys. Resultatet av analysen visar att kategorierna kön, sexualitet och ålder konstrueras och upprätthålls genom en heteronormativ förståelse av kön. Det innebär att könen framställs som binära motsatspar. Flickorna och pojkarna beskrivs genomgående med egenskaper som ställs mot varandra och det är tydliga förväntningar på vad som förväntas av dem. Normer reproduceras och bryts med olika mycket genomslag beroende på vilken kategori som avses. Normerna kring kön och sexualitet reproduceras, bortsett från enstaka normbrytande inslag, i enlighet med den heterosexuella matrisen och föreställningen om två binära kön. Gällande kategorin ålder är det genomgående ett tydligt normöverskridande.
34

Inte okay att vara gay : En studie av hur organisationen RFSL och den statliga myndigheten Sida inkluderar hbt-perspektivet i sitt utvecklingssamarbete

Fransson, Moa, Kollin, Frida January 2013 (has links)
Diskriminering, trakasserier och våld är något som homo, bi- och transsexuella får utstå i stora delar av världen. Hbt-personer löper stor risk att försättas i fattigdom och ställas utanför samhället på grund av deras sexuella läggning. Fram tills nu har hbt-frågor varit i stort sett osynliga i internationellt utvecklingssamarbete, även då vissa positiva framsteg kan skönjas. Till exempel  upprättade år 2011 FN en resolution som enkelt uttryckt innebär att alla människor ska ha lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.   Föreliggande uppsats har som syfte att undersöka hur hbt-perspektivet inkluderas i det svenska utvecklingssamarbetet. Inom det svenska utvecklingssamarbetet finns sedan 2006 en policy och en handlingsplan över hur hbt-personers rättigheter ska inkluderas inom alla arbetsområden. Dock har det visat sig att dessa initiativ inte har varit tillräckliga.   Undersökningen har utgått från fyra stycken projektansökningar som utgivits av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL), studien har också undersökt kritik som finns mot hanteringen av hbt-frågor inom det svenska biståndsarbetet. För att kunna ge förklaringar till problematiken med hbt-frågan har undersökningen utgått från teoretiska begrepp om heteronormativitet.   Resultatet visar att heteronormativa värderingar dominerar i de länder där RFSL har projektsamarbeten. De mål och strategier som finns beskrivet i projektansökningarna ämnar dock utmana heteronormativiteten genom bland annat utbildning, kapacitetsutveckling och påverkansarbete mot andra organisationer och regeringar. I kritiken som undersöktes framkommer det att Sida och det svenska utvecklingssamarbetet ofta ignorerar hbt-perpektivet i sina insatser och att hbt-frågan hamnar i skymundan inom de flesta områden, vilket också det kan kopplas till heteronormativa värderingar i samhället.
35

"Jag förstår inte varför man skulle vilja normalisera allt" : Berättelser om könskorrigering och social utsatthet i Chile

Pérez Aronsson, Fanny January 2013 (has links)
Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevelser transsexuella har av möten med vården i Chile i samband med könskorrigering. Det som undersöks är både transsexuellas egna upplevelser av sin situation och transsexuellas upplevelser av läkarnas uppfattning av kön i mötet med dem. I relation till deras situation är syftet vidare att inkludera en redogörelse för och analys av transsexuellas sociala utsatthet och hur denna påverkats av påbörjade och genomförda könskorrigeringar. Genom kvalitativa intervjuer med tre transsexuella som genomgått såväl juridiska könsbyten som könskorrigerande kirurgiska ingrepp har fyra teman identifierats och analyserats. Det första temat beskriver hur informanternas könsidentitet påverkat deras livssituation och den sociala utsatthet som präglat deras liv. I det andra temat diskuteras betydelsen av bröst, både för informanternas kroppsliga bekvämlighet och deras förmåga att passera, och skapandet av ett så kallat "linjärt kön", samt hur denna syn på kön orsakar en konflikt mellan informanterna och deras lä̈kare. I det tredje temat diskuteras tanken om ett linjärt kön ytterligare, med fokus på informanternas upplevelser av läkarnas förväntan på deras sexuella läggning och hur denna korrigeras i takt med könet. Det fjärde temat redogör sedan fö̈r hur könskorrigering kan ses som en klassresa för informanterna och hur passerande kan innebära såväl trygghet som ett förlorande av ens förmåga att genusbråka och störa.
36

"Horan, knarkaren och fettot" : En queerfeministisk analys av normer och normskapande bland häxorna i Cirkeln

Bergengren, Anna January 2012 (has links)
In this essay, I make a queer feminist analysis of Mats Strandberg’s and Sara Bergmark Elfgren’s teenage novel ”Cirkeln”, which is about six teenage girls who learn that they are witches with a mission to save the world from demons. Using Judith Butler's theories, I examine the norms of sex/gender, ethnicity, class and sexuality found in the text and how these standards are created. I also analyze whether, and if so how, these standards may change when the magical elements enter the text. I also discuss the fact that older Gothic novels with magical elements often have been regarded as queer through history.
37

"Vi utmanar så många maktordningar" : En kvalitativ intervjustudie om transpersoners upplevelser i dagens Sverige

Velander, Josefin January 2011 (has links)
Man och kvinna är två separata och distinkta kategorier som används för att representera mänskligheten medan de som inte kan grupperas in i någondera osynliggörs och stigmatiseras. Uppsatsens syfte är att synliggöra transpersoners upplevelser av att vara könsöverskridande. Fokus ligger på bemötande från omgivningen och hur samhällets genusdikotomi påverkar erfarenheter av transpraktiker. Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie med tre transpersoner som växte upp som män men idag har en kvinnlig könsidentitet eller ett kvinnligt könsuttryck, d.v.s. transvestit och transgender. Queerteori har använts för att analysera materialet ur ett normkritiskt perspektiv tillsammans med befintlig tidigare forskning. Intervjupersonernas upplevelser visade på ett hemlighållande av sin transidentitet i början och en rädsla för att komma ut, men ett allmänt positivt bemötande när så väl skedde. Svårigheter upplevdes främst i kontexter som arbetsplatsen och i sammanhang som rörde deras barn. Intervjupersonerna ställde sig kritiska till det binära könstänkandet och lyfte fram ökad kunskap och synlighet som viktiga åtgärder för att förbättra situationen för transpersoner i samhället.
38

Ämnesorden i regnbågshyllan : ett queerteoretiskt perspektiv / Subject headings on the rainbow shelf : a queer theoretical perspective

Karlsson, Erika, Melander, Alexandra January 2015 (has links)
Rainbow shelves, shelves with a LGBTQ theme, are becoming popular in Swedish libraries, and may have been created to counteract the poor indexing of the fiction with LGBTQ themes. The purpose of this thesis is to examine how the books on this shelf are indexed in one Swedish library. In order to do so we first examine the subject headings list used to index fiction to see what LGBTQ subject headings there are and if they are lacking in any way. Then we examine the representation of these subject headings on the rainbow shelf to see how the shortcomings of the list influence the indexing. We also do a content analysis on the books found to have no LGBTQ subject headings to examine why they have been placed on the shelf. Are there shortcomings in the indexing of these books? We use queer theory to suggest that the shortcomings of the indexing is caused by the underlying heteronormativity of our society. We find that many LGBTQ words are not represented in the subject headings list and that heteronormativity is predominant but only made visible through what does not conform to the norm. The most prevalent LGBTQ subject headings in the rainbow shelf are those concerning homosexuality, while bisexuality and transgender subject headings are barely used at all. We find that the indexing of the books without LGBTQ terms in many cases is lacking, but in others it is a question of how you choose to interpret the book.
39

Skolans tidiga sex- och samlevnadsundervisning : En läromedelsanalys ur ett queerteoretiskt perspektiv

Hessel, Anna January 2015 (has links)
Med bakgrund i den kritik som har riktats mot sex- och samlevnadsundervisningen i den svenska skolan, samt läromedels starka inflytande över undervisningen, har avsnitten om sex och samlevnad analyserats i sex olika läromedel i biologi för årskurs 4-6. Avsnitten har analyserats utifrån begreppen pubertet, sexualitet och reproduktion, identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar, begrepp som ska täckas in av sex- och samlevnadsundervisningen enligt aktuell läroplan, LGR11. Analysen görs utifrån ett queerteoretiskt perspektiv och ett diskursanalytiskt förhållningssätt. Forskningsfrågorna för studien är - Hur har läromedelsförfattarna avgränsat avsnittet/avsnitten som rör pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar?  - Går det att identifiera tydliga mönster i hur innehållet presenteras mellan läromedlen i sex- och samlevnadsundervisningen för årskurs 4-6? - Vilka normer rörande sexualitet och kön förmedlas i läromedlen?   Analysen visar att undervisningen i sex och samlevnad har ett tydligt biologiskt perspektiv och att puberteten och befruktning ges det största utrymmet och att identitet, jämställdhet och ansvar knappt behandlas. Vidare upprätthålls föreställningar om två tydligt separerade och motsatta kön, heteronormen och cis-normen i läromedlen.
40

Liv på egna villkor : En queerteoretisk tolkning av Janne i Peter Pohls Janne, min vän

Hamp, Anna Maja January 2015 (has links)
Syftet med den här uppsatsen är att tolka Janne i Peter Pohls Janne, min vän utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. Genom att använda mig av queerteorins tankar om kön/genus, normalitet och identitet tror jag mig kunna ge en alternativ bild av Jannes liv. Mitt mål är att försöka hitta en bild som skiljer sig från den, så ofta förekommande i tidigare forskning, om flickan som måste klä ut sig till kille för att ha en chans till frihet. Istället kommer jag fokusera på hur Janne, i vänskapen med Krille och gänget, får möjlighet att skapa en identitet och ett liv på egna premisser.

Page generated in 0.0514 seconds