• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 4
 • Tagged with
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Prisjustering i entreprenad : En analys av 6:3 AB 04 och ABT 06 och indexering med en nordisk komparativ utblick / Adjustment of the agreed price in construction : An analysis of 6:3 AB 04 and ABT 06 and indexation with a Nordic comparative outlook

Atran, Malin January 2023 (has links)
The construction industry has faced major challenges in recent years. A number of different circumstances have had a great impact on the global economy, one of the largest being Russia’s military invasion of Ukraine, but also the Covid-19 pandemic, the impending energy crisis and the increasing inflation. The effects of these events have had an impact on delayed deliveries as well as labor and materials in construction projects. In a fixed-price contract, it is usually the contractor who bears the risk for cost changes. The regulation in 6:3 AB 04 and ABT 06 exists to balance unforeseeable cost changes, in that unpredictable cost changes can lead to the fixed price being adjusted. The purpose of the regulation is to make it possible for the employer to obtain tenders that are comparable. Otherwise, the contractor’s risk calculation would partly be based on arbitrariness. The purpose of this thesis is to analyze in which situations a party can request a price adjustment in accordance with 6:3 AB 04 and ABT 06 and shed light on other possible regulations regarding cost changes by examining the corresponding Norwegian and Danish standard contracts. Furthermore, the thesis examines how the parties in commercial constructions negotiate contracts when they are not satisfied with the solution prescribed in the standard agreements, i.e. how the parties can adjust the risks with an index. This is done by applying legal dogmatic method in combination with comparative method. The thesis also contains elements from sociology of law, regarding how the industry has adapted today’s challenges in index clauses in construction agreements.  This thesis explains in greater detail the different components of 6:3 AB 04 and ABT 06 in order to clarify in which situations the regulation can be applied. The conclusion is that 6:3 consists of a number of unclear components, which require a legal assessment that determines whether the regulation can be applied. However, certain components have been able to be clarified, such as the relationship between the relevant circumstance and foreseeability, which point in time that is decisive for the foreseeability assessment and how several different cost changes can affect the materiality. An index might be useful while examining 6:3 since an index can be used as an aid in determining abnormal price changes and in the materiality assessment.  The thesis compares the Swedish regulation with the Norwegian and Danish regulations, which leads to the conclusion that there is no Nordic cooperation regarding price adjustment due to cost changes. The Norwegian standard contracts are based on an indexation regulation, otherwise there is no possibility for a party to request a price adjustment, except regarding government fees. Similar to the Norwegian regulation, the Danish standard contracts are also based on an indexation regulation, which regulates the price from one year after the tender. The Danish standard contracts also contain a provision that can provide price adjustment as a result of cost increases for materials and fuel if the increases reach certain percentages. While the Danish regulation contains more concrete components, the Swedish regulation is more flexible and includes several different types of cost changes.  Finally, an increased interest has been noted regarding index clauses in Swedish constructions. The thesis discusses the impact of the choice of index regulation. Whether the index handles current cost changes in such a way that the contractor receives full coverage for his expenses, depends to a large extent on which index is chosen and how the index clause is formulated.
2

Price adjustment and vacancies on theStockholm market – Estimation of rent levelsdue to office-allocations / Prisjustering och vakanser påStockholmsmarknaden – Estimering avhyresnivåer mot bakgrund avkontorsallokeringar I CBD

Jonsson, Sebastian January 2013 (has links)
The Stockholm office market segment have for a long time been considered a safe haven when it comes to withstand negative turmoil in the form of rental compression due to economic fluctuation, especially in the CBD demographic. Recently however, a large number of banks and institutions, amounting to some 200000 square meters, have decided to relocate to more peripheral locations with the aim of cost reductions on rent. This mass exodus is studied with focus on rental dynamics as the result of increased vacancies. Other variables are stock changes and employment. The method is econometric combined with an interview series. The data is a panel dataset containing 900 observations. The different models that are being used is the vacancy gap model, an Error Correction Model and a dynamic lag model in the form of a first difference model. Due to non-stationary variables, some models were rejected. A prognosis model has been created for the economic calculations. The results are displayed in a number of scenarios ranging from unchanged rents to severe rental drops. As a comprehensive result this study concludes that a rental drop in the range of 10-20 percent is to be expected. A number of positive side effects are expected to unfold as a result of the relocations. / Stockholmsmarknadens kontorssegment har länge setts på som säker vad gäller att kunna motstå negativ turbulens i form av hyres press på grund av ekonomiska svängningar, och då speciellt marknaden för City eller CBD. Nyligen har dock en stor mängd banker och institutioner om cirka 200000 kvadratmeter bestämt sig för att lokalisera sig i mer perifera lokaler med kostnads reduceringar i form av lägre hyror som mål. Den här massutflyttningen har studerats med fokus på hyresdynamik som ett resultat av ökade vakanser. Andra variabler är ändringar i stocken och sysselsättning. Metoden är ekonometrisk och kombineras med en intervjuserie. Data består av ett paneldatasett innehållande 900 observationer. De olika modellerna som används är en vakansgapsmodell, en Error Correction modell (ECM) och en första differens modell. På grund av icke stationära variabler har vissa modeller förkastats. En prognostiseringsmodell har skapats för de ekonomiska beräkningarna. Resultaten redovisas i olika scenarion som består i allt från att hyrorna inte ändras alls till svåra hyresfall. Ett samlat resultat av studien föreslår ett hyresfall på 10-20 procent. En mängd positiva bieffekter förväntas uppstå som ett resultat av om lokalisationerna.
3

Ex-dagseffekten : Påverkar direktavkastningen storleken på prisjusteringen?

Eklund, Michael, Johansson, Carl January 2017 (has links)
På en effektiv marknad ska förändringen i aktiepriset under ex-dagen vara sådan att en investerare är indifferent till att genomföra en transaktion inklusive eller exklusive utdelning. Trots det pekar flertalet empiriska studier på att så inte är fallet. I denna studie använder vi prisfallskvoten enligt Elton och Gruber (1970) för att undersöka kursbildning kring ex-dagen på Stockholmsbörsen åren 2013-16 samt om det finns skillnader i priskorrigering mellan olika grupper av aktier. Vi finner att aktierna på Stockholmsbörsen i genomsnitt föll med 76 % av utdelningsbeloppet och således har det funnits en ex-dagseffekt. Vidare visar studien att ex-dagseffekten är större i bolag med låga utdelningsbelopp och låg direktavkastning. Resultaten i studien visar även en signifikant positiv avvikelseavkastning under ex-dagen men avkastningen anses vara för liten för att motivera systematisk handel.
4

Internprissättning och tullvärde : Det är bättre att förekomma än att förekommas / Transfer Pricing and Customs Value : Prevention is Better than Cure

Söderberg, Anna January 2015 (has links)
Globaliseringen bidrar till en ökad världshandel och medför även ett växande antal gränsöverskridande koncerninterna transaktioner inom multinationella företag. Prissättningen av transaktioner vilka vidtas mellan närstående företag måste ske i enlighet med armlängdsprincipen som om transaktionerna vidtagits mellan två oberoende företag. Skattemyndigheterna kan justera internpriserna i slutet av beskattningsåret i de fall de anser att internprissättningen avviker från armlängdsprincipen och marknadsmässiga villkor. Utöver inkomstbeskattning åläggs företagen att betala tullavgifter i samband med transaktioner vidtagna med närstående företag etablerade utanför EU. I likhet med skattemyndigheterna granskar tullmyndigheterna företagens importpriser i syfte att säkerställa att parternas närståenderelation inte påverkat prissättningen. Båda myndigheterna arbetar således för samma mål, att upprätthålla prissättningens förenlighet med marknadsmässiga villkor. Skatte- och tullmyndigheterna tillämpar dock olika prissättningsmetoder i syfte att uppnå målet. Inkomstskatten baseras på företagens totala inkomster, relaterade till transaktionerna och tullavgiften beräknas baserat på varje specifik transaktion och vara. Det faktum att myndigheterna inkluderar olika tillgångar i de respektive beskattningsunderlagen kan medföra att de bedömer värdet av samma transaktion olika. Varierande bedömningar av samma pris kan vidare medföra krav på olika prisjusteringar i syfte att uppnå marknadsmässig prissättning. Prisjusteringar kan leda till onödiga skattetillägg och liknande straffavgifter. Det föreligger svårigheter för multinationella företag att bestämma transaktionspriser som uppfyller båda myndigheternas i syfte att undvika straffavgifter.     Problematiken är ännu relativt ouppmärksammad av företag i världen. I amerikansk praxis framkommer att möjligheterna är små för företag att förlita sig på dokumentation upprättad för internprissättning, i syfte att styrka tullavgifter och tullvärde. Det är således betydelsefullt att företag upprättar dokumentationer för både internprissättning och tullvärde för att undvika straffavgifter. Dokumentationen utgör huvudsakligt bevis och ligger till grund för bedömningen av huruvida företagen uppfyllt bevisbördan avseende prisernas förenlighet med marknadsmässiga villkor. Företagen bör etablera en öppen kommunikation med de respektive myndigheterna i syfte att minimera risker för missförstånd eventuella framtida prisjusteringar. Det är bättre att förekomma än att förekommas. / The ‘arm’s length principle’ is fundamental to transfer pricing and cross-border intercompany transactions. The principle states that the prices charged for transactions of goods between related parties must be the same as if the parties were unrelated. Simply, the price needs to equal market values. If the Tax Authority finds the pricing to be inconsistent with the arm’s length principle, the price may be adjusted. In relation to cross-border intercompany transactions outside of the EU, companies have to pay customs duty and regard customs values. The Customs Authorities work to ensure that the price has not been influenced by the intercompany relationship. Thus, the Tax and Customs Authorities share the same goal, which is to ensure that the transaction price is consistent with market values. However, the methods of pursuing the goal differ. The Tax Authorities determine the amount of income tax based on the company’s total revenues deriving from cross-border intragroup transactions. The Customs Authorities on the contrary determine the amount of taxable income based on the value of every specific imported product. The authorities usually consider different values and assets when determining the amount of taxable income. Therefore the same transaction price may be evaluated differently by the Tax and Customs authorities. Price adjustments may be made if the transaction price is considered to differ in relation to market values. Thus, the companies may be obligated to pay tax surcharges or similar monetary penalties. The authorities’ different assessments of the same transaction price may result in difficulties for multinational enterprises in their efforts of meeting both requirements. The problem is regarded in varying degrees in different countries. In American precedent the court has determined the opportunities to be low for companies to depend on transfer pricing documentation when supporting customs value. It is important for companies to keep detailed documentation of both transfer pricing and customs valuation. The documentation serve as vital evidence when proving the compatibility of transaction prices with market values. Companies should also establish good communications with the authorities in order to prepare them for potential future price adjustments.  Prevention is better than cure.

Page generated in 0.1068 seconds