• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 21
 • 3
 • Tagged with
 • 24
 • 9
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Abort/Motstånd : En diskursanalytisk studie av de svenska abortkritiska organisationerna Ja till livet och Människorätt för ofödda

Hunger, Elin January 2013 (has links)
Abort/Motstånd är en diskursanalytisk studie av text och bild hämtade från den internetbaserade verksamheten hos de svenska abortkritiska organisationerna Ja till livet och Människorätt för ofödda. Uppsatsens övergripande syfte är att urskilja hur kvinnan och hennes kropp konstrueras inom antiabortrörelsens internetbaserade verksamhet – det vill säga den diskursordning som behandlas. Det teoretiska ramverket utgår från kvinnligt subjektskap och kroppslighet, abort analyseras även i relation till graviditet och/eller moderskap. Analysen tar avstamp i kvinnans situation och behandlar body/mind-distinktionen, samt problematiserar denna i relation till den medicinska västerländska diskurs som ofta fråntar den gravida kvinnan subjektsstatus. Av analysen framgår det att huvuddragen i motståndsdiskurserna, i relation till kvinnlig autonomi, karaktäriseras av tre drag: att fostret tilldelas super-subjektstatus, att den gravida kvinnan berövas sitt subjektskap och att kvinnor som vill göra abort närmast porträtteras som monster. Detta innebär i förlängningen att gravida kvinnor avhumaniseras – eller att de riskerar att betraktas som levande kuvöser.
2

Identiteten bakom gymkroppen : Om kroppslighet och identitetsutveckling på gym

Olsson, Molly January 2018 (has links)
Inledning: Studien ämnar att undersöka gymmets kulturmiljö samt deltagande individers förhållande till den egna kroppen, dess förändring och identitetsförankring. Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur informanterna reflekterar kring träning, kropp och gym samt hur det kan kopplas till observationer av gymmets kulturmiljö. Detta utifrån följande tre frågeställningar: Hur uttrycker informanterna att förhållandet till den egna kroppen ser ut, och hur den har förändrats sedan de började träna på gym? Hur kopplar informanterna träningen till sin identitet och hur gestaltas identitet i gymmiljö? Hur kan gymmets kulturmiljö beskrivas utifrån observationer? Metod: Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer och tre observationstillfällen. Intervjuerna fokuserade på de tre teman träning, kroppslighet och identitet och pågick i 30-45 minuter. Delatagande observationer skedde på ett gym i Södra Sverige vid tre olika tillfällen. För att underlätta insamling av material utgick observationerna ifrån ett observationsunderlag (se bilaga). Resultat: Informanterna anser att förhållandet till den egna kroppen förändrats och blivit mer utseendefixerat sedan de började träna på gym. Identiteten är starkt förankrad i gymträningen och spelar en avgörande roll i upprähållandet av identiteten. I gymkulturen är det vanligt att kroppar granskas och värderas. Slutsats: Deltagande i kulturen har förändrat synen på kroppen för informanterna och träningen är en stor del av identiteten.
3

"Mjuka kvinnohänder lämpliga att sköta en svetsbrännare" : En genusteoretisk studie om jobbannonser i Hallandsposten 1915-1970

Nyström, Robert January 2017 (has links)
In this paper, I will study job-ads published in the newspaper Hallandsposten within the period 1915-1970. I will investigate whether job-ads can give information about changes in society from a gender perspective that can be useful when teaching history. To accomplish this I will conduct my study with gender-theory and through qualitative text analysis. The analysis was categorized into four themes: requested gender, age and corporeality, family relationships and ability or character. The results showed that changes in society are evident in job-ads within all categories. Most prominent was the changes in terms of how job-ads for women has been constructed throughout the period. In terms of the usefulness of teaching I came to the conclusion that job-ads are not the ideal teaching material compared to regular articles in the newspaper. However, with well-based questions job-ads can be efficient when teaching subjects such as: women’s history, labor history and other events that can be noted in job-ads.
4

Att bli fri? : En intervjustudie med kvinnor som omorienterat sig från att leva heterosexuellt till att leva lesbiskt

Eriksson, Madeleine January 2017 (has links)
This thesis explores the experience of reorientation from being in relationships with men to be in relationships with women. The study is based on semi-structured interviews with 8 women between the ages of 28-67 years old. The purpose of the study is to analyze the women’s narratives on this experience in relation to sexuality, relationships, embodiment and various norms associated with heteronormativity. The theoretical framework for the study is queer phenomenology and the interpretational work has been conducted with close reading combined with narrative analysis. The study shows that the women perceive themselves as freer within the lesbian relationship, because they experience that the lesbian relationship does not have to confirm heteronormative expectations to the same extent as a heterosexual relationship. Further this is also one of the main themes throughout the material and thus the thesis: the women sense, for example, that their bodies do not have to conform heterosexual norms for how they do, move or embody themselves. Within the study I argue that this perceived freedom could be understood in relation to the former heterosexual life as well as an overall insight to how power structures specifically between men and women works to subordinate women.
5

Vem vänds av vindarna? : Om kropp, kroppslighet och riktningar i Stina Aronsons Den fjärde vägen.

Pedersen, Ann-Sofie January 2017 (has links)
This essay examines the body in Stina Aronsons Den fjärde vägen, and is based on theories from Sara Ahmed who writes about how the body is orientated toward and away from objects and others. The essay also intend to examine the way the character inhabit the room from a bodily experience and how this affect the way they feel and act against each other and themselves.  My method is close reading, in which I approach parts of the book that refers to the body from different angles. In that way I read the book from a gender oriented perspective as well as a social perspective— in which the characters are related to different norms that causes expectations of how they should act in a certain kind of way.
6

Artificiell romans : En genusvetenskaplig analys av romantiska relationer mellan artificiellt intelligenta och mänskliga karaktärer i filmerna "Be Right Back", Ex Machina och Her

Herbert, Nadim January 2019 (has links)
This thesis examines romantic relationships between human and artificially intelligent characters in the science-fiction films Ex Machina (2014), Her (2013) and “Be Right Back” (2013) from anthology series Black Mirror. The purpose of the thesis is to examine these relationships in relation to norms concerning corporeality, gender, sexuality and romance, exploring how the portrayal of these relationships and the characters in them subvert and/or reinforce those norms. A descriptive coding method was used followed by analytical coding to determine which theoretical concepts would be applied to which scenes. The theoretical framework consists mainly of Judith Butler’s theories on gender-performativity and Donna Haraway’s cyborg-figuration, and other theoretical concepts that were not used as extensively. The analysis showed that the films occasionally reinforce the norms in question due to cis- and heteronormative tendencies within the romantic relationships and due to normative aspects within the construction of the characters. A few examples of this is depicting a heteronormative, vocalized femininity and sexualized, normatively female bodies as well as partly establishing stereotypical, gendered dynamics in the romantic relationships. However, the study also showed that these films construction of the characters and their romantic relationships manages to subvert the above-mentioned norms. They do so by highlighting how corporeality is integral to the social construction of gender and not separate from that process, by critiquing monogamy being the normative type of romantic relationship and by exposing the male characters’ objectifying gaze towards female characters’ bodies. Through these transgressive examples and several others like them, the films display the subversive potential of science-fiction.
7

Blinda perspektiv på maskulinitet : En intervjustudie om blinda mäns levda erfarenheter av maskulinitet

Danielsson, Axel January 2020 (has links)
This study examines the perspectives and lived experiences of seven blind men in their embodied tactile, audial and olfactory sensations and experiences, and situating their identities in both societal and historical conditions and social discourses and prejudices in regards to masculinity, blindness and disabled bodies. Through theories on embodiment, phenomenology, gender performativity, crip theory and intersectional theory, studies on blind gendered experiences, historical research on blind life experiences in Sweden, and linguistic and cultural representations of blindness, this study examines how the subjectivity of each participant is created in the meeting and interactions between the individual embodied experience and the societal intersubjective experience of living in a blind body. The participants regard masculinity as a collection of norms, attitudes and expectations, that is characterized by a competitive social dominance, scarce or lack of emotional expressions, egocentrism and disregard for other, and being sexually active and successful. Masculinity is expressed through a range of embodied performative actions such as audibly, tactile, olfactory, and visually. The participants The participants express a societal pressure on performing masculinity, as living as a blind subject and not adhering to assigned gender norms have profound effects and consequences on the individuals options and opportunities to form both professional and intimate relationships, and thus accelerate risks of experiencing unemployment, stigmatization, and social isolation. The rigid frames of masculinity blind men live under is closely intertwined with their socioeconomic status in society, and the empowerment and broader representation of disabled bodies och subjects is the key to a more open untethered blind expression and understanding of gender.
8

Att vara i rytmiken är att vara i ögonblicket : en vetenskaplig essä om rytmikens betydelse för barns utveckling / To be in eurhythmics is to be in the moment : An essay about the meaning of eurhythmics for children´s development

Murua, Synnöve January 2012 (has links)
This essay tells about the meaning of eurhythmics for children’s development and why it is so difficult to draw attention to the value of eurhythmics compared to other activities in preschool. The essay builds upon a story that shows what consequences may follow when the meaning of the eurhythmics in the process of learning is not acknowledged. By looking at the relation between rhythm and human beings in a global perspective, I have examined the meaning of rhythm for the human well-being. The question I have researched is; why does eurhythmics appeal to almost every child in spite of being rejected by so many teachers? By researching the reasons behind these completely different points of views, I have tried to enhance the understanding for the different perspectives. I see a danger in the fact that the children lose a very important way to express themselves, as the eurhythmics in preschool and elementary school has to give way for other theoretical subjects. Despite the knowledge many of us possess regarding the development of children, we consent to the limitation of the different ways to express ourselves that we were born with. With my text, I want the reader to reflect over things that might otherwise have been unthought-of. The essay is a story that draws on my own experiences. I have during many years worked with eurhythmics groups in preschool and have been able to follow a positive development in the children whom have participated in my eurhythmics sessions. Yet, I have been experiencing a resistance from some pedagogues, which takes away the children’s opportunity to participate. Moreover, I have gained knowledge of the subject matter by having conversations with people who have long experience with working with children and eurhythmics/music. I have, during the process of writing, many of my thoughts confirmed; such as eurhythmics being one of the hundred languages Loris Malaguzzi talks about and how it is being jeopardized if not given attention and stimulation. By the help of literature, I have reflected over the subject and myself and my actions.
9

Kroppslig längtan : en intervjustudie om hur icke-binära kön materialiseras

Auran, Isak Kenshin January 2019 (has links)
Through the concept of longing, this study aims to explore non-binary embodiment and becoming, with a focus on examining how non-binary embodiment makes and is made possible. The study takes it departure in Karen Barads theories and concepts such as intra-action, and it is also from Barad the concept of longing is inspired. Longing is understood as the drive that is and makes possible life and the livable life. Longing is not reserved for humans but is rather tangent a posthuman understanding of matters agency, where matter is understood as an active agent in its own creation. The study is based on a combination of go-along interviews and semistructured interviews with six non-binary people.The study can be understood as an effort to make possible new or other ways to understand sex/gender, embodiment and becoming. Ways that is not based on a framework of understanding that in its foundational structure reduces the non-binary as something unintelligible. In the study longing is used as a means to create order and direction in the analysis of the participants stories. Longing has the benefit of being in constant movement and change, as such it contributes as a way of understanding that do not limit the participants stories of sex/gender, embodiment and becoming.
10

Den fula ankungen : En undrsökning om torghandelns vara i Stockholm 1990 - 2014

Bernström, Bonnie January 2014 (has links)
Undersökningens huvudfråga är hur den uråldriga torghandeln kan fortsätta existera i det svenska samhället där logik, ordning och välstånd ofta går på tvärs med torghandelns flyktighet, kortsiktighet och umbäranden. Oordning och informellt är två nyckelord i beskrivningarna av torghandeln historiskt och i den aktuella internationella forskningen. Praktik, utövare, materialitet, föreställningar och plats samverkar över tid i en ständig förändring av handeln. Ett teoretiskt ramverk lånat från forskning om de svenska torpens transformation kompletterar teorierna om globaliseringens, städers konkurrens och migrationens inverkan på omvärlden. Både kvantitativa och kvalitativa metoder har använts. En diskursanalysliknande granskning av tidningsartiklar och offentliga dokument beskriver den maktsfär som producerar en officiell föreställning som mer undergräver än stärker förtroendet för handeln. Observationer och samtal på fem salutorg i Stockholms stad har gett de annars marginaliserade torghandlarna en röst i studien. Det finns för närvarande ingen annan forskning om dagens torghandel i Stockholm.

Page generated in 0.0537 seconds