• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 8
 • Tagged with
 • 8
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Hon, han och hen: Hur genusföreställningar påverkar bedömningar av normbrytare

Markoff, Rosalinda January 2020 (has links)
Normer fyller en viktig funktion för sociala interaktioner och vilka konsekvenser normbrott får beror på vilka normer som bryts och vem som bryter dem. Syftet med studien var att undersöka hur brott mot sociala normer och könsnormer bedöms beroende på vilken könsidentitet normbrytaren har. Totalt deltog 117 personer (51.7 % kvinnor) mellan 18-73 år (M = 37.24, s = 13.27). Deltagarna randomiserades till en av tre versioner av en enkät där de fick bedöma olika normbrott. Versionerna var identiska med undantag för förnamnet på personerna som utförde normbrotten och efterföljande pronomen (hon, han eller hen). Utfallsmåtten var moralisk acceptans, olämplighet och sannolikhet. Resultaten visade att: (1) sociala normbrott bedömdes mer negativt för hon, (2) könsnormbrott bedömdes mer negativt för han, (3) ju starkare könsidentitet bedömaren rapporterade desto mer olämpliga bedömdes könsnormbrotten för hen och han, och (4) bedömarens kön påverkade hur normbrotten bedömdes. Implikationer av resultaten diskuteras.
2

Genusskapande i modern ungdomslitteratur : En närläsningsstudie av de mest utlånade ungdomsromanerna på två folkbibliotek år 2017

Frisk, Angelica, Jacobsson, Linda January 2018 (has links)
The aim of this study was to determine how the gender aspect is highlighted in the description of protagonists within twelwe young adult novels. The novels were the most read novels among teenagers in 2017, according to the statistics from two libraries in Sweden. By intensive reading of all the novels, we could conclude that the protagonists weren’t described with stereotypical characteristics for male and female, regardless of the biological sex. Furthermore, we could also conclude that the construction of gender could be problematised among the protagonists in these twelwe novels. / Undersökningens syfte är att utröna hur genus kommer till uttryck i beskrivningen av protagonister i tolv ungdomsromaner. Ungdomsromanerna är utvalda genom utlåningsstatistik över de mest utlånade år 2017 från folkbibliotek i två svenska städer. Genom närläsning av romanerna kunde vi konstatera att protagonisterna inte beskrevs med stereotypa egenskaper för män och kvinnor i litteraturen oavsett biologiskt kön. På detta sätt problematiseras genuskonstruktionen hos protagonisterna i utvalda ungdomsromaner.
3

Festbilder i närbild : En kvalitativ undersökning av festfotografins sociala funktion och praktik / Party pictures in close-up : A qualitative research on the social functions and practice of party photography

Persson, Pär January 2005 (has links)
Syftet med den här uppsatsen är att försöka förstå varför människor fotograferar när de är på fest. Vilken roll spelar festfotograferingen för enskilda individer och dessa individers möten med andra människor? För att uppnå syftet med uppsatsen har jag studerat den sociala funktionen hos dels festfotografierna (produkterna), dels festfotograferandet (praktiken). Uppsatsens frågeställning är: ”Vad betyder egentligen festbilder för människor ur ett socialt perspektiv?” Metoden som valts är fokusgrupper. Resultaten studerades genom en "Grounded Theory"-inspirerad mönstersökande analys. Uppsatsens teoretiska stomme utgörs av den franske sociologen Pierre Bourdieus skrift "Amatörfotografen". Bourdieu skriver om fotografiet som ett gemenskapshöjande verktyg och fotografiet som högtidens teknik. Bourdieus betoning på fotografiets starka kollektiviserande funktioner går igen i min undersökning. Empirin visar bl.a. att festbilder kan uppfattas som bildbevis på tillhörighet, som en konversationsstartare, som ett verktyg att uppdatera sig vad som händer i sin vänskapskrets och som ett sätt att introducera nya personer i en gemenskap. Undersökningen visade också att festbilder handlar om normbrott. Dels avslöjas denna dragning till det extraordinära då deltagarna beskriver vilka bilder deras ögon fastnar på när de flyktigt tittar igenom en stor samling festbilder. Dels tar sig fascinationen uttryck i gruppdeltagarnas längtan att själva tänja på gränserna framför kameran. Festbilder kan också tolkas som en form av intrycksstyrning. Det gäller att synas i rätt kretsar – att visa att man är en rolig och unik person med roliga och ”rätta” kompisar.
4

Homosexuella superhjältar : En studie om maskulinitet i amerikanska superhjälteserier

Erlandsson, John January 2012 (has links)
Denna undersökning ställer frågor kring omförhandling av genus och maskulinitet genom förekomsten av homosexuella hjältar i superhjälteserier, och hur homosexuella superhjältar bryter mot maskulina normer. Under ”taket” för socialkonstruktionism utgår undersökningen från genusteorier och visuell kultur. Med fokus på Avengers: The Children’s Crusade, en superhjälteserie från förlaget Marvel Comics, granskas amerikanska mainstreamserier. Serien innehåller två öppet homosexuella karaktärer och bearbetas som en populärkulturell text med semiotiska och diskursanalytiska metoder. Syftet att generera förståelse för bilders roll i konstruktionen av genus, genom att synliggöra omförhandlingar av superhjältegenrens heteronormativa och traditionella konventioner. Allt som exkluderas från heteronormen betraktas som avvikande och benämns i undersökningen som normbrott. Brottet görs när det homosociala övergår till det homosexuella. En hjälte behöver dock inte uppfattas som heterosexuell för att utföra hjältedåd. Superhjälteserier speglar den verkliga världen, och normbrott behöver normaliseras för att ge utrymme åt nya genusroller.
5

Festbilder i närbild : En kvalitativ undersökning av festfotografins sociala funktion och praktik / Party pictures in close-up : A qualitative research on the social functions and practice of party photography

Persson, Pär January 2005 (has links)
<p>Syftet med den här uppsatsen är att försöka förstå varför människor fotograferar när de är på fest. Vilken roll spelar festfotograferingen för enskilda individer och dessa individers möten med andra människor? För att uppnå syftet med uppsatsen har jag studerat den sociala funktionen hos dels festfotografierna (produkterna), dels festfotograferandet (praktiken). Uppsatsens frågeställning är: ”Vad betyder egentligen festbilder för människor ur ett socialt perspektiv?”</p><p>Metoden som valts är fokusgrupper. Resultaten studerades genom en "Grounded Theory"-inspirerad mönstersökande analys.</p><p>Uppsatsens teoretiska stomme utgörs av den franske sociologen Pierre Bourdieus skrift "Amatörfotografen". Bourdieu skriver om fotografiet som ett gemenskapshöjande verktyg och fotografiet som högtidens teknik.</p><p>Bourdieus betoning på fotografiets starka kollektiviserande funktioner går igen i min undersökning. Empirin visar bl.a. att festbilder kan uppfattas som bildbevis på tillhörighet, som en konversationsstartare, som ett verktyg att uppdatera sig vad som händer i sin vänskapskrets och som ett sätt att introducera nya personer i en gemenskap.</p><p>Undersökningen visade också att festbilder handlar om normbrott. Dels avslöjas denna dragning till det extraordinära då deltagarna beskriver vilka bilder deras ögon fastnar på när de flyktigt tittar igenom en stor samling festbilder. Dels tar sig fascinationen uttryck i gruppdeltagarnas längtan att själva tänja på gränserna framför kameran.</p><p>Festbilder kan också tolkas som en form av intrycksstyrning. Det gäller att synas i rätt kretsar – att visa att man är en rolig och unik person med roliga och ”rätta” kompisar.</p>
6

Samband mellan narkotikabruk och kriminalitet samt relation till ungdomars levnadsvanor. Resultat gällande 2009 års levnadsvaneundersökning bland Malmöelever i årskurs 9 respektive 2:a året på gymnasiet

Svensson, Kristina January 2013 (has links)
Föreliggande undersökning är en levnadsvaneundersökning där samband mellan narkotikabruk och kriminalitet samt koppling till ungdomars levnadsvanor undersöks. Det övergripande syftet med aktuell studie är att analysera den levnadsvaneundersökning som genomfördes i Malmö stad höstterminen 2009 och härigenom beskriva och analysera förekomst av narkotikabruk och kriminalitet i årskurs 9 (grundskola) samt årskurs 2 (gymnasium). Centrala frågeställningar är: Hur utbrett är narkotikabruk och kriminalitet? Finns det ett samband mellan narkotikabruk och kriminalitet? Vilka faktorer påverkar narkotikabruk och kriminalitet? Undersökningen visar att narkotikabruk och kriminalitet förekommer bland Malmöungdomar men i olika omfattning. Fler Malmöungdomar uppgav att man använt narkotika någon gång än uppgav att man begått mer allvarligt brott. Cannabis var det dominerande preparatet jämfört med andra typer av narkotika. Samtidigt var Cannabisbruk svagare relaterat till kriminalitet jämfört med annan narkotika. Bruk av annan narkotika än Cannabis medförde ökad risk för allvarligt brott. Regelbundet narkotikabruk och kriminalitet predicerades av individuella levnadsvanor och sociala förhållanden.
7

Är det dags att byta färg? : Vad tjänar varumärken på att bryta mot etablerade färgnormer?

Romberg, Minna, Johansson Måsén, Petra January 2012 (has links)
Problem: Färg har en stor associativ inverkan hos individer och är därför en viktig faktor vid varumärkesbyggande. Inom olika produktkategorier finns starkt etablerade färgnormer som följs men nu ser vi en utveckling på den svenska marknaden där etablerade färgnormer börjar ifrågasättas. Vi frågar oss vilka fördelar denna normbrottsstrategi har och hur den inverkar på konsumenter. Kanske har färgteorierna spelat ut sin roll och att det är dags för varumärken att bryta mönstret för att nå framgång. Vår frågeställning är således: Hur associerar svenska konsumenter färg till olika känslor, produktkategorier och varumärken? Vad tjänar varumärken på att bryta mot etablerade färgnormer? Syfte: Vi vill studera det glapp som finns mellan rådande färgteorier och det normbrott vi upptäckt på den svenska marknaden. Vi vill skapa en tydligare förståelse för konsumentens färgassociationer samt deras inställning till normbrottet för att undersöka vad varumärken kan tjäna på att avvika från färgnormen. Teori: Vårt teoretiska ramverk består av färgteorier, kommunikationsprocessen samt köpbeslutprocessen. Metod: Mailintervjuer med yrkesverksamma sker i syfte att sätta färg i ett produktperspektiv och vi analyserar meningsinnehållet i denna information för att se hur väl tillämpade färgteorierna är i deras arbetsprocess. Huvudstudien är riktad till potentiella konsumenter bosatta i Sverige och har skett genom ett webbaserat frågeformulär som sker genom ett bekvämlighetsurval. Deduktivt undersöker vi hur respondenterna förhåller sig till teorier om färg.  Del 1 i formuläret består av sluta svarsalternativ och testar vilken av elementarfärgerna respondenten kopplar till en given känsla enligt teorin. Del 2 består av bildfrågor som testar konsumentens förhållande till normbrottet ur ett produktperspektiv. Resultat: I mailintervjuerna med de yrkesverksamma åskådliggjordes en stor medvetenhet om färgteorier och färgens kommunikativa inverkan, färgvalet utgår från de emotionella reaktioner som färg väcker. Del 1 av undersökningen visade ett svagt associativt samband mellan färg och känsla enligt färgteorierna. Färgerna vit och gul hade högst respektive lägst associativt resultat. Det visades inga större skillnader mellan hur kvinnor och män svarat. Resultatet i del 2 visade en särskild benägenhet hos respondenter att välja en normbrytande färgsättning bland elektronikprodukterna. Slutsatser: Det visade sig att få respondenter är villiga att bryta mot färgnormer, vilket talar för tidigare forskning som säger att färgvalen ofta baseras utifrån vad de ska avbilda. Kvinnor och män tenderade att svara på samma sätt i båda delarna av frågeformuläret, vilket får tidigare diskussioner kring färgsättning och kön att kännas förlegad. Däremot valde en äldre åldersgrupp den röda TV:n. Arbete har betydelse då respondenter med heltidsarbete i större utsträckning valde att bryta mot normer. / Issue: Colour has great associative impact on individuals therefore colour plays an important role in brand building. We see a development on the Swedish marketplace where strongly established colour norms that are ruled in diverse product categories start to be called into question. We ask ourselves what benefits a break of norm has and how it affects consumers. Perhaps the theories of colour should be stepped away from and now it is time for brands to break the pattern for success. Our question is therefore: How do Swedish consumers associate colour to different emotions, product categories and brands? What can brands benefit from going against the established colour norms? Purpose: This study examines the existing gap between the current colour theories and the break of norm we have discovered on the Swedish market. We want to create a clearer picture of consumers associations of colour and their attitude to the break of norm in purpose to investigate what brands can benefit from deviating from the color norms. Theoretical framework: Our theoretical framework consists of colour theories, the communication process and the purchase decision process. Methodology: The mail interviews with professionals are done in order to bring suit in a product perspective, we analyze the meaning content of this information to see how well the applied colour theories are in their work process. The main study is aimed at potential consumers residing in Sweden and has been implemented with a web-based questionnaire that takes place through a convenience sample. Deductive, we examine how the respondents relate to theories of colour. Part 1 of the form consists of close-out response options, and test which of the elementary colours the respondent connects to a given emotion of the theory. Part 2 consists of picture questions that test the consumer's relationship to the break of norm from a product perspective. Results: The mail interviews with professionals showed a great awareness of colour theory and the communicative impact of colour. The color choice is based on the emotional responses that colour evokes. Part 1 of the survey showed a slight associative relationship between colour and emotion of the colour theory. The colour white showed the highest associative result and yellow showed the lowest. There were no major differences between how men and women responded. The results in Part 2 showed a particular tendency of respondents to choose a norm breaking colouration among electronic products. Conclusion: It turned out that few respondents were willing to break the colour norms, which points to previous research that says that the colour choices often are based on what they will portray. Women and men tended to respond similarly in both parts of the questionnaire, which make earlier discussions about colour and gender seem antiquated. However, an older age group tended to chose the norm breaking red TV. Employment is important, as respondents with full-time work increasingly chose to violate the norms.
8

När moderskapet inte är tillräckligt : En komparativ studie av Birgitta Trotzigs Dykungens dotter och Sara Stridsbergs Happy Sally

Jolind, Sara January 2018 (has links)
I beskrivningar av Sara Stridsbergs författarskap är Birgitta Trotzig ett återkommande namn. Främst har deras språkliga likheter betonats, men det finns även innehållsmässiga likheter då de båda återkommer till att skriva om moderskap. I denna uppsats jämförs hur moderskap gestaltas i Brigitta Trotzigs Dykungens dotter (1985) och Sara Stridsbergs Happy Sally (2004). Främst studeras hur moderskap gestaltas i de två romanerna, på vilka sätt moderskapet bryter från de rådande könsnormerna samt på vilka sätt verken problematiserar de moraliska aspekter och dilemman som kvinnlig frigörelse och moderskap innebär. Jämförelsen görs genom en tematisk komparativ läsning, och nyckelbegrepp i läsningen är genuskontrakt och norm. I båda romanerna ges en komplex bild av moderskapet, där både kvinnor som vill ha barn och kvinnor som väljer att göra abort skildras. I både Dykungens dotter och Happy Sally finns karaktärer som bryter mot den traditionella modersrollen och mot genuskontraktet, och för dessa normbrott krävs att de betalar ett pris. En skillnad i romanerna är huruvida karaktärerna bryter mot normen av fri vilja eller inte.

Page generated in 0.0473 seconds